Fill out my online form.
var q1wdyrpz15ehega; (function(d, t) { var s = d.createElement(t), options = { 'userName':'sortimo', 'formHash':'q1wdyrpz15ehega', 'autoResize':true, 'height':'440', 'async':true, 'host':'wufoo.com', 'header':'show', 'ssl':true }; s.src = ('https:' == d.location.protocol ?'https://':'http://') + 'secure.wufoo.com/scripts/embed/form.js'; s.onload = s.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return; try { q1wdyrpz15ehega = new WufooForm(); q1wdyrpz15ehega.initialize(options); q1wdyrpz15ehega.display(); } catch (e) { } }; var scr = d.getElementsByTagName(t)[0], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr); })(document, 'script');

Netetikette/retningslinjer for kommunikation og deltagelse

Kære læsere

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen på vores mySortimo Blog! Her finder du værdifulde indlæg vedrørende Sortimos produktverden, nyttige tips og tricks samt autentiske produkttests fra vores fans og kunder.

For at sikre en respektfuld og fair behandling af hinanden og en venlig omgangstone på denne blog kan du her se vores retningslinjer for kommunikation samt tips, som vi ønsker bliver overholdt, så der kan skabes en vellykket og frugtbar dialog og meningsudveksling.

Redaktionens åbningstider:

Vi har også nogle gange brug for at holde fri! J Derfor står vores blogredaktion til rådighed mandag til torsdag fra kl. 08:00 til 16:00 samt fredag fra kl. 08:00 til 15:30.

Deltagelses- og brugsbetingelser for mySortimo-bloggen

Præambel

Sortimo A/S (herefter benævnt ”Sortimo”) stiller på www.mySortimo.dk/blog en blog til rådighed, hvor der gives interessante, yderligere informationer om Sortimo-produkterne, aktuelle baggrundshistorier, podcasts, videoer og meget andet.

Du er hjerteligt velkommen til at være med, enten som bruger eller læser (begge herefter fælles benævnt som ”bruger”). Du kan bruge kommentarfunktionen til at komme i kontakt med os og andre brugere. Når du gør det, skal du dog følge nogle regler, som vi introducerer herunder. Indlæg/kommentarer skal være synlige for alle brugere, derfor er det nødvendigt, at Sortimo får de passende brugsrettigheder af dig til alt indhold, du har oprettet på mySortimo-bloggen.

Vi skal naturligvis kun have de rettigheder, der er ubetinget nødvendige for at kunne offentliggøre eller dele indlæggene med andre brugere.

§ 1 Brugsbetingelsernes anvendelsesområde

(1)Følgende brugsbetingelser gælder for adgang til og brug af mySortimo-bloggen samt for samtlige indlæg, der offentliggøres på eller i mySortimo-bloggen og/eller dens undersider. De gælder for alle informationer, tekster, grafikker, fotos (fotografiske værker, alm. fotografier) og videoer eller andet indhold uanset type, som du nu og/eller senere under brugen af mySortimo-bloggen uploader, downloader eller viser og/eller bruger i sammenhæng med indholdet (herefter benævnt ”indhold”).

(2) Det er gratis at bruge mySortimo-bloggen. For at bruge bloggen skal du acceptere og overholde disse del-tagelses- og anvendelsesbetingelser. Ved at få adgang til bloggen eller ved at offentliggøre et indhold eller ved udtrykkeligt samtykke med gyldigheden af følgende bestemmelser.

§ 2 Formålet for deltagelses- og brugsbetingelserne


(1) Sortimo stiller mySortimo-bloggen til rådighed, via hvilken brugerne kan komme i kontakt og kommunikere med hinanden. Brugerne kan hente indhold, der er tilgængeligt på bloggen, og bruge de øvrige aktuelle services, gratis og betalingspligtige, på mySortimo-platformen, når de pågældende services er tilgængeli-ge. Nærmere informationer om vore services findes i servicebeskrivelsen under § 6.

(2) Disse deltagelses- og brugsbetingelser fastsætter de services, der står til rådighed, og brugen af disse ser-vices med dig som bruger.

(3) Informationer om Sortimo fås her.

§ 3 Ændringer i deltagelses- og brugsbetingelserne

(1) Sortimo forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse deltagelses- og brugsbetingelser til enhver tid. Sortimo vil i tilfælde af sådanne ændringer informere brugerne på passende vis (f.eks. via push-meddelelser, bannerindsættelse osv.).

(2) Brugen af mySortimo-bloggen er baseret på den aktuelle version af deltagelses- og brugsbetingelserne.

(3) Hvis mySortimo-bloggen bruges efter ændringernes ikrafttræden, accepterer brugeren dermed de ændrede deltagelses- og brugsbetingelser.

§ 4 Kommentarretningslinjer

(1) For at du skal føle dig godt tilpas på vores blog, og udvekslingen i mySortimo-bloggen kan glæde alle og frem for alt kan tilbyde alle brugere en merværdi, gælder bestemte omgangsformer og regler, som forklares efterfølgende.

(2) Således vil vi diskutere:

Sortimo ønsker, at brugerne skal kunne danne deres egen mening om Sortimos produkter og services baseret på pålidelige informationer. Derfor ønsker vi en livlig og konstruktiv dialog mellem vore brugere og med os. Vi er meget interesseret i din feedback vedr. vores udbud. Diskutér på vores blog ligesom på vores platforme på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og LinkedIn.

Hos os kan og skal der diskuteres kontroversielt, derfor er det meget vigtigt også at respektere andres meninger.

(3) Hold dig derfor til følgende anvisninger, når du skriver en kommentar:

a. For at alle brugere kan forstå indlæggene, vil vi udelukkende kommunikere på dansk her.

b. Din kommentar er konstruktiv og refererer til det pågældende indlæg.

c. Hold altid en høflig tone. Vælg en tone, som du ville bruge i en personlig samtale – og som du selv gerne vil tiltales i.

d. Provokér ikke på personligt plan, og lad dig heller ikke provokere.

e. Sørg for altid at have de nødvendige rettigheder til distribution af det indhold, du offentliggør. Citater skal markeres som sådan.

§ 5 Netikette

(1) Vores blog-redaktion kontrollerer hver enkelt kommentar inden offentliggørelse med henblik på de her anførte omgangsformer og regler. Sortimo forbeholder sig ret til at redigere, ikke at offentliggøre eller at slette kommentarer på vores blog uden forudgående varsel, hvis disse overtræder vores principper. Sortimo vil i den forbindelse dog tage hensyn til brugernes berettigede interesser og vælge den mindst restriktive måde til at afværge overtrædelse af principperne i disse deltagelses- og brugsbetingelser.

(2) Følgende principper gælder:

a. Diskrimination og ærekrænkelse af personer og grupper hører ikke hjemme på vores blog, især ikke pga. religion, oprindelse, nationalitet, fysisk tilstand, seksuel identitet, alder eller køn. Sådanne udtalelser hører efter vores mening ikke ind under ytringsfrihed. Vi forbeholder os ret til at udelukke den ansvarlige person permanent.

b. Kommentarer, der er ærekrænkende, fornærmende, pornografiske eller på anden måde utilladelige eller endog strafbare, eller udbreder nazistisk terminologi, bliver enten ikke offentliggjort eller helt slettet.

c. Indlæg / kommentarer, som indeholder reklamer eller kommercielt indhold for fremmede mærker, sletter vi, eller offentliggør vi ikke. Du kan i forbindelse med emner som supplement henvise til indlæg på din egen blog eller hjemmeside. Disse links sletter vi dog også eller undlader at offentliggøre dem, hvis de overtræder disse regler.

d. Din privatsfære er meget vigtig for os. Kommentarer, der indeholder dine eller tredjemands personlige data, som f.eks., men ikke begrænset til, adresser og telefonnumre, offentliggøres ikke af os. Hvis du kommenterer under et virkeligt navn, må du kun bruge dit eget.

e. Kommentarer, der viser sig at være falske eller usande, bliver efterfølgende slettet af os.

(3) Sortimo forbeholder sig ret til at udelukke brugere, der gentagne gange eller alvorligt overtræder vores regler, fra vores blog.

(4) Du har ikke krav på offentliggørelse af din kommentar. Der er heller ikke noget krav om begrundelse for manglende offentliggørelse, især ikke, hvis ovennævnte regler overtrædes.

§ 6 Serviceudbud og -tilgængelighed

(1) Sortimo stiller forskellige informationsservices til rådighed på bloggen til midlertidig brug. Sådanne services kan f.eks. være tilgængeliggørelse af data, indlæg, billed- og lyddokumenter, informationer og andet indhold (herefter fælles benævnt ”indhold”) samt muliggørelse af kontakt med andre deltagere ved udformning af kommentarer.

Indholdet og omfanget af vore services bestemmes af de funktioner, der aktuelt er til rådighed på bloggen. På bloggen har du adgang til gratis services.

(2) De services, der er tilgængelige på bloggen, kan også omfatte services fra tredjemand, som Sortimo.har givet adgang. For brug af sådanne services – som er mærket services fra tredjemand – kan der gælde afvigende eller yderligere bestemmelser i forhold til deltagelses- og brugsbetingelserne, hvilket Sortimo vil påpege i hvert enkelt tilfælde.

(3) Derudover kan krav til brug af de services, der er tilgængelige på bloggen, kun ligge inden for Sortimos tekniske og operationelle muligheder. Sortimo bestræber sig på, at brugen af services forløber så gnidningsfrit som muligt. Dog kan der af og til opstå begrænsninger eller afbrydelser pga. tekniske fejl (som f.eks. strømafbrydelse, hardware- og softwarefejl, tekniske problemer i datalinjerne).

§ 7 Ændringer i services

Sortimo er til enhver tid berettiget til at ændre de gratis services på bloggen, til at stille nye gratis eller betalte services til rådighed og til at ophøre med gratis services. Sortimo vil til enhver tid tage hensyn til brugernes berettigede interesserer.

§ 8 Beskyttelse af indhold, ansvar for tredjemands indhold

(1) Det indhold, der er tilgængeligt på bloggen, er overvejende beskyttet af ophavsret og andre beskyttede rettigheder og tilhører Sortimo, andre brugere eller andre tredjemænd, der har gjort det pågældende indhold tilgængeligt. Du må kun bruge dette indhold iht. disse deltagelses- og brugsbetingelser samt inden for de rammer, der angivet på bloggen.

(2) Det indhold, der er tilgængeligt på bloggen, stammer delvist fra Sortimo og delvist fra andre brugere eller andre tredjemænd. (Brugernes og andre tredjemænds indhold benævnes i det efterfølgende samlet ”indhold fra tredjemand”.) Ved indhold fra tredjemand udfører Sortimo ingen kontrol af fuldstændighed, rigtighed og lovlighed og påtager sig derfor hverken ansvar eller garanti for fuldstændighed, rigtighed, lovlighed og aktualitet i indhold fra tredjemand. Dette gælder også kvaliteten af indhold fra tredjemand og dettes egnethed til et bestemt formål, også hvis det drejer sig om indhold fra tredjemand på linkede eksterne hjemmesider.

§ 9 Omfang af brug, overvågning af brugsaktiviteter

(1) Din brugsret begrænser sig til adgang til bloggen og brug af de services, der er tilgængelige på bloggen, inden for rammerne af bestemmelserne i disse deltagelses- og brugsbetingelser.

(2) Du er selv ansvarlig for at sørge for de nødvendige, tekniske forudsætninger inden for dit ansvarsområde til din brug af services. Sortimo er ikke forpligtet til at rådgive dig i den forbindelse.

(3) Sortimo påpeger, at dine brugsaktiviteter kan overvåges i det omfang, loven tillader det. Dette kan også omfatte logging af IP-adresse og samtaleforløb samt evaluering af disse ved en konkret mistanke om overtrædelse af dissedeltagelses- og brugsbetingelser og/eller ved en konkret mistanke om en ulovlig handling eller kriminalitet.

§ 10 Oplægning af brugernes eget indhold på bloggen

(1) Hvis det er en tilgængelig funktion på bloggen, må du lægge indhold op på bloggen under hensyntagen til efterfølgende bestemmelser og dermed gøre det tilgængeligt for tredjemand.

(2) Med oplægning af indhold giver du Sortimo en enkel, rumligt ubegrænset, gratis og overførbar brugsret til det pågældende indhold, især

a. til at gemme indholdet på Sortimos servere

b. og til at offentliggøre dette, især at gøre det tilgængeligt for offentligheden via alle former for distribution, der er aktuelt kendte eller vil være det i fremtiden,

c. til redigering, kopiering, reproduktion, behandling, tilpasning, ændring, for så vidt dette er nødvendigt for at have det pågældende indhold til rådighed, eller til offentliggørelse på bloggen.

Disse rettigheder er nødvendige, for at vi kan tilbyde bloggen med sit indhold.

(3) Du er fuldt ansvarlig for det indhold, du lægger op. Sortimo foretager ikke nogen kontrol (undtagen af de i § 5 angivne årsager) af indholdet med henblik på fuldstændighed, rigtighed, lovlighed, aktualitet, kvalitet og egnethed til et bestemt formål. Du erklærer og garanterer derfor over for Sortimo, at du er eneindehaver af samtlige rettigheder til det indhold, du har lagt op på bloggen, eller på anden vis er berettiget (f.eks. gennem en gyldig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten) til at lægge indholdet op på bloggen og at garantere brugs- og udnyttelsesret iht. foregående afsnit (2).

§ 11 Brugsret af indhold tilgængeligt på bloggen

(1) Hvis en udvidet brug ikke er udtrykkeligt nævnt i disse deltagelses- og brugsbetingelser eller muliggjort på bloggen ved en passende funktion (f.eks. download-knappen),

a. må du kun hente og få vist indhold, der er tilgængeligt på bloggen, til personlig brug.

b. er det forbudt helt eller delvist at redigere, ændre, oversætte, forevise eller præsentere, offentliggøre, udstille, kopiere eller distribuere indholdet tilgængeligt på bloggen. Ligeledes er det forbudt at fjerne eller ændre copyright, logo og andre kendetegn eller beskyttelsesmærker.

(2) Du er kun berettiget til at downloade indhold (”Download”) og printe indhold, hvis der er en funktion med Download eller Print på bloggen.

Til det indhold, som du har downloadet eller udskrevet korrekt, får du en tidsmæssigt ubegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til dine egne, ikke-kommercielle formål. Hvad resten angår, forbliver alle rettigheder til indholdet hos den oprindelige ejer af rettighederne (Sortimo eller den pågældende tredjemand).

(3) Dine obligatoriske juridiske rettigheder berøres ikke.

§ 12 Databeskyttelse

(1) Det hører til Sortimos kvalitetskrav at håndtere deltagernes personoplysninger ansvarligt (disse data benævnes efterfølgende ”personoplysninger”). De personoplysninger, der fremkommer ved brug af de tilgængelige services, bliver derfor kun indsamlet, gemt og behandlet af Sortimo, hvis dette kræves til serviceydelsen og er tilladt iht. loven eller er bestemt af lovgiveren. Sortimo vil behandle dine personoplysninger fortroligt og i henhold til bestemmelserne i den europæiske databeskyttelsesforordning og ikke videregive dem til tredjemand.

(2) Derudover bruger Sortimo kun dine persondata, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

(3) Alle informationer om databeskyttelse findes her.

13 Garanti og ansvar

(1) Sortimo garanterer ikke, at interaktive processer kommer rigtigt frem til brugeren, og at der altid er internetadgang . Sortimo garanterer ikke, at dataudvekslingen sker med en bestemt overførselshastighed. Sortimo hæfter ikke for fejl, der opstår pga. mangler eller afbrydelser på brugerens enhed eller brugerens kommunikationsveje til serveren eller pga. misbrug af brugernavn (nickname) og e-mailadresse.

(2) Sortimo udelukker, i det omfang det er tilladt ved lov, udtrykkeligt enhver yderligere garanti.

(3) Brugere hæfter for alle følger og ulemper, der opstår for Sortimo som følge af misbrug og ulovlig brug af bloggen. Brugeren fritager Sortimo for alle tredjemands krav eller fordringer ved første krav, som tredjemand gør gældende pga. krænkelse af rettigheder fra brugeren selv eller pga. brugergenereret indhold, inkl. rimelige søgsmåls- og advokatomkostninger. Brugeren forpligter sig til at støtte Sortimo ved beskyttelsen mod sådanne krav.

(4) Sortimo hæfter ikke for brugernes direkte, indirekte, specielle tab og/eller skader, der opstår ved brug af bloggen og er forbundet med en fejl i kommunikations- eller strømledningerne, udfald hos mobiludbyderne, virkninger af skadelig software, tredjemands uhæderlige handlinger, hvis formål er uautoriseret adgang til og/eller nedlukning af Sortimos software og/eller hardware samt omstændigheder i tilfælde af force majeure. Sortimo er i disse tilfælde ikke forpligtet til at dække brugernes tab.

(5) Hvis bloggens funktionalitet begrænses af tekniske årsager eller af andre årsager, som ikke afhænger eller kan påvirkes af Sortimo , har Sortimo ret til at ophøre fuldstændigt og/eller delvist, midlertidigt og/eller permanent med bloggen.

(6) Erstatningskrav fra brugeren er udelukket. Undtaget herfra er erstatningskrav fra brugeren som følge af skade på liv, krop, sundhed samt ansvar for andre skader, der er baseret på forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af pligterne fra Sortimos side, dennes juridiske repræsentanter eller medhjælpere. Endvidere er ansvaret for tilsidesættelse af forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet muliggør gennemførelsen, og hvis overholdelse brugeren regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelser), ikke berørt. Ved let uagtsomt brud på disse kontraktmæssige forpligtelser hæfter Sortimo kun for den typiske kontraktmæssige, forudsigelige skade, medmindre det drejer sig om erstatningskrav fra brugeren som følge af skade på liv, krop eller sundhed.

(7) Ansvaret for personskader og iht. produktansvarsloven berøres ikke heraf.

(8) Bloggen kan indeholde links til tredjemands hjemmesider eller andet online indhold. Brugerne accepterer, at Sortimo hverken har ansvar eller hæfter for eksterne hjemmesiders tilgængelighed eller rigtighed eller for disses indhold, produkter eller services. Brugerne påtager sig eneansvaret og alle risici ved brug af disse hjemmesider.

§ 14 Vilkårenes uafhængighed

Hvis en bestemmelse i disse deltagelses- og brugsbetingelser er eller bliver ugyldig, påvirkes de øvrige bestemmelsers retsgyldighed ikke heraf. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder en gyldig bestemmelse, der økonomisk ligger tættest på den, som parterne ville have, som aftalt.

§ 15 Lovvalg

Disse deltager- og brugsbetingelser er underlagt Danmarks lovgivning.

§ 16 Værneting

Det eneste værneting for tvister der måtte opstå som følge af disse deltager- og brugsbetingelser er, for så vidt en sådan aftale om værneting er tilladt, Sortimo’s hovedkvarter.