text.skipToContent text.skipToNavigation

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Generelle salgsbetingelser
59 KB
Special Business Terms mySortimo graphics
114 KB
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Generelle salgsbetingelser
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Special Business Terms
Generelle salgsbetingelser for Sortimo A/S

1. ANVENDELSE

1.1 Disse generelle salgsbetingelser gælder for alle produkter fra Sortimo A/S, herunder alle underliggende services, konsulentydelser og oplysninger som vi måtte stille som udbyder.

1.2 Disse generelle salgsbetingelser er gældende for alle vores tilbud og i henhold til alt salg, vi indgår som udbyder. Disse Generelle Salgsbetingelser anses som anerkendte og bliver samtidigt en del af købet, når kunden bestiller en ordre. Eventuelle modstridende eller afvigende vilkår af kunden afvises hermed. De bliver kun en del af købet, hvis vi udtrykkeligt godkender dem i en bestemt sag.

1.3 Disse generelle salgsbetingelser gælder også selvom vi udfører levering til kunden uden forbehold eller ydelser for kunden, selv om vi har kendskab til vilkårene fra kunden der modsiger eller afviger fra disse generelle vilkår af salg.

1.4 Disse generelle salgsbetingelser gælder også for alle fremtidige køb fra kunden, som vi indgår som udbyder.

1.5 Alle aftaler indgået mellem kunden og os selv og eventuelle tilføjelser og ændringer af sådanne aftaler, skal være registreret skriftligt. Dette gælder også for ethvert frafald af de skriftlige formularkrav.

1.6 Vores eksterne medarbejdere og kommercielle agenter / partnere er ikke bemyndiget til at indgå aftaler eller forpligte virksomheder til at afvige fra vores generelle salgsbetingelser. Dette kan kun gøres ved lovmæssigt effektive individuelle aftaler indgået med medarbejder med beføjelser til dette.

2. TILBUD, TILBUDSMATERIALE, INFORMATION OG KONSULTATION

2.1 Vores tilbud er altid lavet uden forpligtelse. Vores tilbud er kun bindende som undtagelse og i enkelte tilfælde, hvor vi giver dem skriftligt og udtrykkeligt siger at de er bindende.

2.2 Vi er kun bundet af bindende tilbud, hvis kontrakten indeholder tidspunkt specifi kt i tilbuddet og senest efter udgangen af to uger efter modtagelsen af tilbuddet.

2.3 Prøver og eksempler er ikke bindende. Vi kan ændre design hvis ændringerne er forenelige med kundens specifi kationer eller hvis forskellen er mindre.

2.4 Alle data om egnethed og anvendelse af vores produkter / ydelser er givet efter vor bedste viden. Det udgør dog ikke mere end vores empiriske værdier som ikke anses for garanteret og kan ikke danne grundlag for erstatningskrav til os. Kunden er ikke fritaget for selv at teste om produkterne / ydelserne er egnede til den planlagte anvendelse.

2.5 Kunden accepterer vores videre brug og reproduktion af tegninger, planer, modeller, skabeloner, prøver, værktøjer, produktion hjælpemidler, målinger, vægte og lignende præstationsdata som kunden har leveret til os. Kunden er også enig i bestemmelse af det samme til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for ordren. Hvis der er nogle ændringer i de data der leveres af kunden, skal sidstnævnte underrette os straks.

3. PRISER

3.1 Vores aktuelle Sortimo listepris / katalogpris som er gyldig på det tidspunkt hvor købet er udført, er den gældende salgspris.

3.2 Hvis en levering på Sortimo listepris / katalogpris udføres mere end fi re måneder efter købets afslutning, for hvilket vi ikke er ansvarlige og hvis listeprisen / katalogprisen er faldet eller steget, skal den nye listepris / katalogpris anses for aftalt. Hvis ændringen udgør mere end 5% af den aftalte salgspris, har begge parter ret til ophæve den relevante del af kontrakten.

3.3 Hvis arbejdet udføres mere end fi re måneder efter kontrakten blev lavet af grunde som vi ikke er ansvarlige for og hvis vores timepris- og / eller materielle omkostninger er faldet eller steget med mere end 5% vil den aftalte pris justeres i overensstemmelse hermed. Beregning af den nye salgspris vil være baseret på en timepris og materiel andel af hver 45% og en fastprisandel på 10%. Hvis ændringen i prisen beløber sig til en stigning eller et fald på mere end 15%, har begge parter ret til at ophæve den relevante del af kontrakten.

3.4 Hvis der ikke er aftalt nogle særlige vilkår, gælder vores priser ab lager. Kunden betaler omkostningerne ved emballering, lastning, transport, import eller eksport forsikringer. Vi har ingen forpligtelse til at fjerne transportforsikring.

3.5 Lovpligtig moms er ikke inkluderet i prisen. Det skal betales til den lovbestemte sats gældende på tidspunktet og vil blive specifi ceret separat på fakturaen.

4. FORSENDELSE, EMBALLAGE OG RISICI VED OVERFØRSEL

4.1 Forsendelse sker på kundens risici selvom vi i ekstraordinære tilfælde betaler transportomkostningerne. Risikoen skal overføres til kunden - selv for FOB, CIF eller forudbetalt transport når produkter / ydelser overleveres til transportselskabet og senest inden de forlader vores lager eller, når der er tale om direkte forsendelse, når de forlader fabrikken eller lageret hos vores underleverandør.

4.2 Vi accepterer kun retur af leverede emballager indenfor grænser for vores lovbestemte forpligtelser. Retur af emballage til forsendelser i udlandet accepteres ikke. Godkendelse af retur omfatter ikke returforsendelse og de dermed forbundne omkostninger. Hvis kunden ikke er en privat slutbruger som defi neret i emballageforordningen vil bortskaffelse af emballagen blive opkrævet hos kunden til kostpris. Hvis emballagen ikke returneres til os kan vi ikke betale alle omkostningerne ved bortskaffelse.

4.3 Umiddelbart efter levering af vores produkter / ydelser skal kunden inspicere dem for åbenbare transporttab, transportfejl eller transportskader. Samme kunde skal fastslå eventuelle klager i førerens tilstedeværelse og i overensstemmelse med transport- virksomhedens betingelser skal registrere dem skriftligt og meddele os på dagen for modtagelsen af produkterne / ydelserne. Vi skal underrettes om eventuelle skjulte transporttab, transportfejl eller transportskader senest tre kalenderdage efter levering af vores produkter / ydelser. Hvis kunden undlader at underrette os i god tid, vil produkterne / ydelserne blive betragtet som godkendt uden hensyntagen til eventuelle transporttab, transportfejl eller transportskader. Kunden skal altid udføre de nødvendige formaliteter for transportøren.

4.4 Forpligtelserne i afsnit 4.3 gælder også for kunden selv om forsendelsen / ydelsen leveres eller udleveres til en tredjepart eller hos en tredjepart på kundens anmodning.

5. DATOER, LEVERING / SERVICE

5.1 Vores datoer eller perioder for levering eller udførelse af en ydelse er ikke bindende, medmindre der er indgået en modsættende aftale.

5.2 Hvis der er aftalt leveringsdatoer eller levering af ydelser som er bindende i ekstraordinære tilfælde, gælder følgende: Hvis kunden misligholder sin opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, forlænges alle datoer for varigheden af denne misligholdelse plus en rimelig genstartsperiode. I tilfælde af omstændigheder som vi ikke er ansvarlige for og i tilfælde af force majeure (fx i tilfælde af uforudsigelige driftsforstyrrelser, trafi k eller forsendelse, brandskade, oversvømmelse, en uforudsigelig mangel på strøm, energi, råmaterialer eller hjælpematerialer, en efterfølgende mangel på materiale, import og eksportrestriktioner, strejker, lock-outs, offentlig myndighed dekret og lignende uforudsete begivenheder, som efterfølgende gør det umuligt eller meget vanskeligt for os eller vores underleverandører eller luftfartsselskaberne til at yde præstation), skal datoer forlænges rimeligt af hindringsperioden plus en rimelig genstartsperiode, men højst tre måneder. Vi meddeler kunden umiddelbart fra begyndelsen og afslutningen af sådanne hindringer. Vi anses ikke for ansvarlige for de angivne omstændigheder ovenfor selvom de opstår som standard. Hvis forsyningen hindrer varer i mere end tre måneder har begge parter ret til at ophæve kontrakten. Hvis vi ikke overholder leveringsdatoer vi har bekræftet som bindende, har kunden ret til skriftligt at fastsætte en ny rimelig periode, normalt mindst en måned. Hvis levering ikke er udført i slutningen af denne periode, har kunden ret til at ophæve kontrakten. Levering anses for at have været sket i god tid, hvis varen / ydelsen har forladt vores lager eller vores underleverandør / underentreprenør før udløbet af leveringsperioden. Vi vil kun kompensere for misligholdelse af erstatning med forbehold for afgørelserne i afsnit 9.

5.3 Med behørig hensyntagen til kundens interesser, har vi ret til når som helst at yde delvise ydelser og foretage delvise leverancer og fakturere dem separat.

5.4 Hvis kunden ikke afhenter produkterne inden for en uge efter modtagelse af vores meddelelse eller hvis det er sagt at kunden nægter accept af vores produkter / ydelser, anses det for misligholdelse. En varslingsperiode på en uge betragtes som rimelig. Hvis varslingsperioden går uden afhentning har vi ret til uden at dette berører yderligere krav, at ophæve købet og / eller kræve erstatning. I sidstnævnte tilfælde har vi ret til at kræve 10% af den aftalte salgspris som skadesforsikring uden bevis for et bestemt tab, medmindre kunden er i stand til at fremlægge bevis for at vi ikke har lidt tab eller et mindre tab. Vi har altid ret til at kræve erstatning for faktisk tab som vi har lidt i stedet for skadeserstatning. I tilfælde af misligholdelse ved accept, risikoen for utilsigtet tab eller forringelse af produkterne overføres til kunden.

6. BETALING

6.1 Alle vores fordringer skal betales straks ved modtagelse af fakturaen. Kriteriet for on-time betaling er modtagelse af pengene til vores uforbeholdne brug.

6.2 Vi har ret til at kræve rimelige delbetalinger.

6.3 Hvis kunden misligholder betalingen eller vi har begrundet tvivl om hans solvens har vi ret til at gøre alle krav imod ham, at der skal betales straks og / eller kræve sikkerhed selv før levering / ydelse, eller at tilbageholde enten helt eller delvist udestående leverancer / ydelser hos kunden eller at ophæve eksisterende køb enten helt eller delvist.

6.4 Kunden har kun ret til udligning, opbevaring eller afslag at betale, hvis hans modkrav er blevet endelig oprettet ved en domstol eller er ubestridt eller anerkendt. Desuden er kunden kun autoriseret til at udøve en ret til opbevaring af omfanget af, at hans modkrav er baseret på det samme kontraktlige forhold.

6.5 Vi forbeholder os ret til at bruge betalinger til at afregne den ældste fordring plus påløbne morarenter og omkostninger.

7. FORBEHOLD FOR TITEL, RESERVATION AF OPHAVSRET, FORTROLIGHED

7.1 Vi forbeholder os retten til alle vores produkter / ydelser (reserverede varer) indtil alle krav som følge af forretningsforbindelsen med kunden er afviklet. Dette gælder også for varer som vi installerer eller overdrager som led i arbejdet. Retten gælder også fortsat hvis vi har indarbejdet krav til en løbende konto, og saldoen er overtrukket. Omfanget af risikoen i henhold til afsnit 4 er ikke til skade herfor.

7.2 Kunden skal behandle vores varer i hans besiddelse med forsigtighed. Han skal sikre en passende forsikring for vores udestående varer på hans egen bekostning mod skader ved brand, vand og tyveri. Dette er for faktura salgspris værdi og tildeler hermed vores kompensationskrav i henhold til disse forsikringer til beløbet af bruttofaktura-værdien. Denne opgave accepteres hermed.

7.3 Kunden har ret til at videresælge produkter leveret af os, forudsat og for så længe som kunden opfylder sine kontraktlige forpligtelser over for os og at betalingskrav til værdien af mindst købesummen resulterer fra et sådan videresalg. Hvis kunden videresælger produkterne, skal han kun levere produkterne til sine kunder, underlagt en effektiv aftalt ejendomsret indtil fuld betaling. Den aktuelle konto reservation - Aftalt i afsnit 7 gælder ikke for udvidet opbevaring af produkterne. Kunden giver os på forhånd alle sine krav mod hans kunder eller tredjeparter som følge af videresalg af vores produkter, herunder eventuelle krav som han måtte erhverve i fremtiden. Dette er størrelsen af faktura salgsværdi af vores leverancer eller vores medejerskabsandel. Vi accepterer hermed denne opgave. Hvis vores produkter behandles, kombineres, blandes og / eller blandet med eksterne produkter, tildeling af krav gælder kun i forholdet mellem salgsværdien af vores reserveret produkter til værdien af de uden for produkter, der sælges med dem.

Selv efter en sådan opgave skal kunden stadig være autoriseret til at indsamle fordringerne. Vores myndighed til at indsamle for- dringerne selv, er ikke forringet derved. Vi har dog en forpligtelse til ikke at indsamle fordringerne, så længe som kunden behørigt opfylder sine betalingsforpligtelser og andre forpligtelser til os. Men hvis kunden er i misligholdelse med betalingen, har vi ret til at underrette kundens købere om størrelsen af krav eller bevarelse af ejendomsretten og indsamle fordringerne selv. Kunden skal videresende provenuet fra videresalg af vores produkter til os straks i hvert enkelt tilfælde i det omfang vores krav ikke bliver betalt. Hvis kunden suspenderer betalingen eller hvis der indgives en insolvensansøgning vedrørende kundens aktiver eller hvis han ikke overholder sine forpligtelser over for os, bortfalder tilladelser til at videresælge de produkter og indsamle krav fra kundens købere, ophører fordringen automatisk omgående og skal videresendes til os. På forespørgsel, skal kunden underrette os om de tildelte krav og de relevante debitorer, levere alle de data, der kræves til indsamling samt give os de tilknyttede forretningsdokumenter, især regnskabsafl æggelsens optegnelser.

7.4 Enhver behandling, kombination, blanding og / eller blanding af produkter hos kunden skal altid udføres for os uden at pådrage os nogen forpligtelser derved. Hvis vores produkter behandles, kombineres, blandes og / eller blandes med varer der ikke tilhører os, bliver vi medejer af det nye produkt i forholdet mellem værdien af de produkter til andre varer på tidspunktet for behandling, kombination, blanding og / eller sammenblanding. Hvis kunden tildeler et navn til det nye produkt, anses det som aftalt, at kunden vil tildele os en medtitel i overensstemmelse med den forholdsmæssige salgsfaktura værdi. Desuden gælder det samme for produkter skabt ved behandling, kombinering og / eller blanding som gælder for de leverede produkter underlagt dette.

7.5 Hvis kunden overtræder kontrakten, især ved betaling har vi ret til at tilbageføre vores produkter der ikke er betalt for. I dette omfang har kunden ingen ret til besiddelse. Efter generhvervelse af produkterne er vi autoriseret at sælge dem og provenuet fra salget skal krediteres til kundens forpligtelser, efter fradrag af omkostningerne af salget. Kunden er fri til at fremlægge bevis for, at et sådant salg har forårsaget urimeligt store omkostninger og i så fald enhver forskel behøver ikke betales af kunden.

7.6 Kunden har ikke lov til at pantsætte vores produkter eller tildele dem som sikkerhed. Hvis komplette lagre er tildelt som sikkerhed, skal de produkter vi leverede, være udtrykkelige udelukket. I tilfælde af tvangsfuldbyrdelse eller vedhæftning, skal kunden give meddelelse om opbevaring og informere os straks skriftligt så den nødvendige modvirkning kan blive taget. Kunden er ansvarlig for enhver domstol eller uden for domstolene omkostninger, som vi måtte pådrage i denne sammenhæng forudsat at ingen kompensation kan opnås andre steder.

7.7 På kundens anmodning skal vi frigive værdipapirerne som vi har ret til i forhold til realisationsværdien at værdipapirer overstiger kravet sikres med mere end 20%. Valget af værdipapirerne til frigivelse er efter vores skøn. 7.8 Hvis de reserverede varer leveres til et sted uden for Danmark eller tages til et sådant sted af kunden, skal følgende prioriteres over afsnit 7.1 til 7.7: Kunden vil sikre, at vores ejendomsret er effektivt beskyttet i det land, hvor produkterne er placeret eller som de skal tages til. Hvis der er behov for en vis handling i denne ende (f.eks. særlig mærkning eller lokal registrering), træffer kunden sådanne foranstaltninger til vores fordel for hans regning. Kunden skal straks underrette os såfremt noget samarbejde fra vores side er påkrævet. Kunden skal også underrette os om alle omstændigheder der er af betydning for beskyttelsen af vores rettigheder på en måde, der er så vidtrækkende som muligt. Især skal kunden give os alt skriftligt materiale og oplysninger som er nødvendigt for at håndhæve vores rettigheder. Hvis der ikke kan opnås enighed om nogen ejendomsret i henhold til lovgivningens system af det sted hvor produkterne er placeret, gælder vilkårene i dette afsnit

7.8 i overensstemmelse hermed med oprettelsen af en lovlig stilling for os, der beskytter vores interesser og krav på en tilsvarende effektiv måde eller effektivt beskytter dem så vidt lovligt muligt.

7.9 Vi forbeholder os retten og alle ophavsretlige rettigheder til brug og bortskaffelse af tegninger, planer, modeller, skabeloner, prøver, værktøjer, produktionshjælpemidler og lignende samt til fortrolige data / koncepter som leveres til kunden eller er blevet betalt til os. Disse genstande og data / koncepter må ikke leveres til tredjeparter eller stilles til rådighed for dem på anden måde uden vores forudgående samtykke. Reproduktionen af sådanne genstande og data er kun tilladt i henhold til købet og underlagt overholdelse af ophavsretlige bestemmelser. Enhver tredjepart som normalt kommer i kontakt med varerne og data skal placeres under en tilsvarende forpligtelse af kunden.

7.10 Kunden skal altid behandle forretnings- og driftshemmeligheder fortroligt - selv i tvivlstilfælde (ikke indlysende), tekniske økonomiske og personlige procedurer og omstændigheder deraf han lærer i samarbejde med købsmæssige forhold med os eller vores tilbud. Han skal opretholde fortrolighed vedrørende det samme og sikre at ingen tredjeparter (herunder familiemedlemmer og ansatte ikke arbejder på projektet) får kendskab til dem uden tilladelse. Denne forpligtelse til at opretholde fortrolighed fortsætter med at fi nde anvendelse efter købsforholdet er afsluttet. Hvis kunden misligholder og begår en overtrædelse af denne forpligtelse til opretholde fortrolighed, skal han betale en kontraktlig straf for os svarende til 5% af netto ordreværdien for hvert enkelt brud. Vi forbeholder os ret til at kræve yderligere erstatningskrav af direkte og indirekte tab deraf.

8. FEJL OG GARANTI

8.1 Fejlkrav er underlagt en tidsbegrænsning på et år beregnet fra levering af produkter / ydelser. For ydelser er kriteriet accept i stedet for levering.

8.2 Kunden skal acceptere vores ydelser og installationstjenester straks - sammen med os hvis vi beder om det - senest inden for to dage efter meddelelsen om afslutning eller efter levering. Levering anses for at være en anmodning om accept. På vores anmodning skal der fremlægges en godkendelseserklæring.

8.3 Uden at det berører afgørelsen i henhold til afsnit 4 skal vi omgående meddeles skriftligt omkring åbenbare mangler, ukorrekte leverancer eller uoverensstemmelser i mængde - senest syv kalenderdage efter levering af produkter eller godkendelsen af ydelser. Kunden har ikke længere ret til at klage over mangler efter videreforarbejdning er begyndt. Meddelelse om skjulte fejl skal gives straks - senest 7 dage efter opdagelse. Hvis kunden undlader at give behørig anmeldelse, vil produkter / ydelser anses for at være godkendt som værende uden fejl og accepteret.

8.4 Skriftlig anmeldelse skal gives af mangler. Hvis vi accepterer en mundtlig anmeldelse efter eget skøn i individuelle tilfælde, udsteder vi en skriftlig bekræftelse som kvitteringen.

8.5 Efter modtagelse af meddelelsen om mangler kan vi på vores anmodning bede om en inspektion af produkter / ydelser i det omfang dette er muligt, uden urimelige udlæg. Hvis meddelelsen om mangler viser sig ikke at være berettiget, skal kunden betale omkostningerne ved det arbejde vi har gjort for inspektionen.

8.6 For berettigede klager har kunden ret til to forsøg på at rette fejlen uden omkostning eller få en erstatningslevering. Enhver mangelvare vil blive leveret inden for rimelig tid. Hvis de to forsøg på at rette fejlen eller erstatningslevering ikke viser sig vellykket inden for en rimelig periode, henvises til kundens lovbestemte rettigheder.

8.7 Vi kan nægte at afhjælpe mangler eller udføre erstatning for levering så længe kunden ikke overholder sine forpligtelser over for os. Kundens krav på klager baseret på garantien og den tilsvarende ret til at nægte / tilbageholde betaling på grund af mangler er ikke forringet.

8.8 Ingen garanti gives hvis vores produkter / ydelser bruges ukorrekt af kunden eller kombineret med eller installeret i uegnede produkter (fx som ikke blev leveret af os eller som ikke overholder brugsanvisningen). Endvidere er garantien ikke gældende på defekter på grund af ukorrekt anvendelse, ukorrekt betjening og uagtsom behandling især hvis kunden ikke overholder vores anvendelses og serviceinstruktioner.

8.9 Ovennævnte garantirestriktioner gælder ikke for tab som følge af skade på liv, krop eller helbred på grund af en forsætlig eller uagtsom overtrædelse af os eller en af vores juridiske repræsentanter eller partnere. Ovenstående garantirestriktioner gælder heller ikke for andre tab på grund af forsætlig eller uagtsomt overtrædelser af os eller en af vores juridiske repræsentanter eller partnere, hvis et andet tab er forudsagt på grund af garanti kvalitet eller skjulte fejl.

9. SKADER

9.1 Alle erstatningskrav foretaget af kunden, enten direkte eller indirekte i forbindelse med bestilling, levering eller brug af vores produkter / ydelser eller ydeevne af vores ydelser er udelukket uanset deres retsgrundlag. Denne udelukkelse af ansvar gør det ikke gældende for overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (kardinalforpligtelse). Kardinalforpligtelser er forpligtelser uden opfyldelse hvoraf kontraktens opfyldelse ikke ville være mulig og på opfyldelsen af hvilken den modsatte partner normalt stoler på og kan stole på, dvs. rettigheder og forpligtelser som kontrakten skal garantere i forhold til dets indhold og formål.

9.2 I alle tilfælde er vores ansvar begrænset til erstatning for forudsigelige skader der er typiske for købet. Eventuelle erstatningskrav mod os af kunden på grund af kontraktlige sanktioner fra kundens købere kan aldrig forudses og typisk for køb som defi neret ovenfor. Vi har altid ret til at levere bevis for mindre skader.

9.3 Hvis erstatningen er dækket af en forsikringspolice tegnet af kunden for den relevante risiko, er vi kun ansvarlige for ethvert tab som kunden har i forbindelse hermed, f.eks. højere forsikringspræmier eller renter der skal betales til forsikringsselskabet.

9.4 Ovennævnte undtagelser og begrænsninger gælder ikke for tab som følge af skade på liv, krop eller helbred på grund af en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af os eller en af vores juridiske repræsentanter eller partnere. De ovenstående erstat- Side 4 af 4 ningsrestriktioner gælder heller ikke for andre tab som følge af forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse hos os eller en af vores juridiske repræsentanter eller partnere eller hvis det andet tab er forårsaget på grund af garanti kvalitet eller skjulte fejl.

10. ERSTATNINGSANSVAR / PRODUKTANSVAR

Hvis der rejses erstatningskrav mod os fra tredjemand, specifi kt på produktansvar, skal kunden forvente at han ligeledes har en medansvar.
Vi vil antage at vi ikke har noget ansvar – for så vidt rent lovmæssigt, for handlinger taget af kunden for at undgå tab, F.eks. tilbagekaldelses aktioner.

11. GÆLDENDE LOV, OPFYLDELSESSTED, JURIDISK LOKALITET

11.1 Forretningsrelationer mellem kunden og os der sker på baggrund af et køb er udelukkende reguleret jævnfør dansk lovgivning, med udelukkelse af FN-konventionen omkring international handel med varer (CISG).

11.2 Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser som følge af købsforholdet er Greve.

11.3 Det eneste retssted for alle tvister, der direkte eller indirekte skyldes kontraktforholdet, er København. Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af salgs- og leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Sortimo A/S’ værneting.

Special Business Terms

1. Scope and contract partners

1.1. These Special Business Terms shall apply in addition to our other General Terms and Conditions, in so far as entrepreneurs within the sense of Section 14 German Civil Code [BGB; Bürgerliches Gesetzbuch], as Customers use the services offered via our Car Decal Configurator. We offer adhesive foil which can be printed using motifs supplied by the Customer via our Car Decal Configurator which is available on the Internet. These adhesive decals can then be mounted permanently to the Customer’s vehicle by means of a special bonding technique.

1.2. An entrepreneur is a natural person or legal entity or a person vested with legal capacity which, at the point of concluding a legal transaction acts in exercising its commercial or independent professional activity.

2. Contract conclusion

2.1. The products from our Car Decal Configurator represent in a legal sense non-binding offers and serve as an invitation to submit an offer (invitatio ad offerendum).

2.2. To submit an offer for contract conclusion the Customer generates a design for its car decal using our Car Decal Configurator.
For this purpose the Customer first selects the suitable vehicle from the overview of vehicle models and variants supported. After selecting one of the design templates which are made available as start-off point and guidance, the Customer creates its design using the virtual tools provided. 
Within limited and optically indicated vehicle surfaces in the Configurator it is possible to edit or delete existing texts and design elements in the templates selected, to add new texts as well as to upload personal graphics in the following formats: *.jpg, *.png and *.svg with a maximum file size of 10 MB each. If texts are used, it is possible to select from a variety of different fonts. In addition thereto, it is possible to select from a variety of foil types and colours if specific design elements are used.
Changes made by the Customer to the design are shown in the view presented on the vehicle model which has been selected. In order to create a design for all vehicle sides, the Customer can switch between the various views (front, rear, driver side, passenger side).
After finalising the design the Customer must check once again that all designs are presented correctly. For this purpose the Customer is guided through each of the vehicle views and is required to confirm the correctly presented design by means of a click. 
After entering the customer data the Customer gives its print approval by clicking the button „Order Now (binding payment duty)“ which constitutes a legally binding offer to enter into a sales contract. The Customer is immediately informed by email of the receipt of the order (order confirmation). This order confirmation also contains the General Terms and Conditions, and furthermore these Special Terms and Conditions.

2.3. Due to the display options the goods ordered may differ - for technical reasons - differ marginally from the goods displayed on the Internet, however, within reason; in particular deviations in colour may occur, in so far as such are deemed to be reasonable.

2.4. The purchase contract is established by us sending a confirmation of the contract by email (order confirmation) or by delivery of the goods. We are authorised to accept the contract offer stated in the contract offer within a period of 3 working days or to reject acceptance of the order without us having to state any reasons for our rejection. In the latter case no contract shall be concluded with us.

2.5. The contract shall be concluded under the restriction of non-delivery or of only delivering in part in the case of an incorrect or not due and proper self-delivery. This shall only apply in the following case, namely that, non-delivery shall not be justified by us and that we have concluded with due care a matching concrete transaction with our subcontractor. We shall undertake any and all reasonable efforts to obtain the goods. Otherwise the money paid in consideration shall be refunded without undue delay. In the case of such non-availability or only partial availability, the Customer shall be informed thereof without undue delay. 
As the print templates are created on the basis of the Customer’s requirements, the Customer is neither entitled to revocation, nor any other voluntary right of return in this context.

3. Print templates

3.1. The Customer must be authorised to hand-over and use these templates. Furthermore, the Customer must not use any other illustrations or designations contrary to legal regulations, thus no prohibited illustrations or designations, in particular no propaganda material and characteristics of unconstitutional organisations as print template. Furthermore, the Customer shall be solely responsible for the fact that road traffic is not obstructed by the vehicle decal. With its order the Customer furthermore guarantees that no copyright, trademark or any other third-party rights are violated as a result.

3.2. In so far as the Customer has to justify a violation, it shall warrant for any and all consequences resulting from the violation of the afore-mentioned obligations and shall release us from any warranty in the event of third-party claims in this respect. Such shall also include the appropriate legal costs for defence in the amount of statutory expenses pursuant to the Rechtsanwaltsvergütungsgesetz [German law governing the remuneration of attorneys].

4. Processing printed foil, warranty, liability

4.1. The Customer shall ensure that the surface of the object to which the decal is to be affixed is smooth and clean. Wax, silicone, oil, grease and dirt have to be removed completely beforehand. It can only be guaranteed that the foil will adhere to the untreated original car finish. If the foil is mounted on repainted parts, it may peel off. It takes at least 3 days for the foil to harden, whereby the temperature of the object to which the foil is to be affixed must not fall below +7 degrees Celsius and must not rise above +25 degrees Celsius. In this period the object must neither be polished nor waxed.

4.2. Depending on the design created it may be necessary to cut the foil directly on the painted surface. By cutting the foil scratches may occur in the paint, and, under circumstances, it might not be possible to remove these completely, even by polishing. Besides that, it might be necessary to remove various parts in connection with fixing the decal. Trim strips and rubber strips which are mounted with plastic clips might have to be removed before attaching the decal, might break and have to be ordered from the vehicle manufacturer. We shall not warrant for replacement of such small parts.

4.3. Adhesion of the foil is furthermore not guaranteed, if the foil products being the subject matter of this agreement, are exposed permanently to fuels or fuel vapour. Damage or fading as a result of weather conditions may furthermore occur; any such shall not lie in our sphere of influence. The durableness of the foil depends on the quality of the base to which it is adhered, as well as the weather conditions which the vehicle is exposed to. On clean surfaces which are free of wax and polish the foil has a normal lifespan ranging between 5 and 10 years. We cannot assume any warranty for a certain minimum lifespan.

4.4. The Customer shall be solely responsible for the fact that by affixing the foil delivered the roadworthiness of the vehicle to which the foil has been affixed is not impaired, and furthermore, that safety in traffic is not endangered as a result of the vehicle decal.

4.5. In compliance with the afore-mentioned restrictions the enforcement of warranty claims vis-à-vis our company, as well as furthermore our liability in general shall be limited. For the rest, our General Terms and Conditions shall be deemed to apply with regard to warranty and liability.

5. Documentation an advertising

We reserve the right to document orders which have been executed, in particular to photograph these and, unless nothing to the contrary has been explicitly agreed upon, to use the documentation and/or the photographs produced from the order which has been executed, for our own advertising purposes on our own homepage, as well as for external communication in social networks, furthermore cinema shows or audio-visual products on the Internet, as well as on data carriers with advertising content or in printed publications. We are furthermore authorized for the purpose of executing the order, or to advertise the order executed to use registered trademarks, logos or other business marks of the Customer.

6. Concluding terms

For the rest, our General Terms and Conditions in so far as these apply to entrepreneurs within the sense of Section 14 BGB shall apply.

Vi bruger cookies for at levere den bedste service til dig. Ved at fortsætte med at gennemse webstedet accepterer du vores brug af cookies.OK