text.skipToContent text.skipToNavigation

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Salgs- og leveringsbetingelser
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Salgs- og leveringsbetingelser mySortimo graphics
Generelle Salgs- og leveringsbetingelser
Generelle salgsbetingelser
211 KB
Generelle salgsbetingelser for Sortimo A/S

Bemærk dog, at for online køb via vores platform www.mySortimo.dk gælder særlige salgs- og leveringsbetingelser nedenfor i pkt. B -  mySortimo online salgs- og leveringsbetingelser.

For online køb af bildekoration via vores platform www.mySortimo.dk henvises til salgs- og leveringsbetingelser for bestilling af bildekoration på Sortimo A/S’ onlineshop (mySortimo graphics).

 

1. ANVENDELSE

1.1. Disse generelle salgsbetingelser gælder for alle produkter fra Sortimo A/S, herunder alle underliggende services, konsulentydelser og oplysninger som vi måtte stille som udbyder.

1.2. For online-køb via vores platform www.mySortimo.dk gælder særlige salgs- og leveringsbetingelser – se nedenfor under pkt. B.

1.3. For online køb af bildekoration via vores platform www.mySortimo.dk gælder særlige salgs- og leveringsbetingelser – mySortimo graphics.

1.4. Disse generelle salgsbetingelser er gældende for alle vores tilbud og i henhold til alt salg, vi indgår som udbyder. Disse Generelle Salgsbetingelser anses som anerkendte og bliver samtidigt en del af købet, når kunden bestiller en ordre. Eventuelle modstridende eller afvigende vilkår af kunden afvises hermed. De bliver kun en del af købet, hvis vi udtrykkeligt godkender dem i en bestemt sag.

1.5. Disse generelle salgsbetingelser gælder også selvom vi udfører levering til kunden uden forbehold eller ydelser for kunden, selv om vi har kendskab til vilkårene fra kunden der modsiger eller afviger fra disse generelle vilkår af salg.

1.6. Disse generelle salgsbetingelser gælder også for alle fremtidige køb fra kunden, som vi indgår som udbyder.

1.7. Alle aftaler indgået mellem kunden og os selv og eventuelle tilføjelser og ændringer af sådanne aftaler, skal være registreret skriftligt. Dette gælder også for ethvert frafald af de skriftlige formularkrav.

1.8. Vores eksterne medarbejdere og kommercielle agenter/partnere er ikke bemyndiget til at indgå aftaler eller forpligte virksomheder til at afvige fra vores generelle salgsbetingelser. Dette kan kun gøres ved lovmæssigt effektive individuelle aftaler indgået med medarbejder med beføjelser til dette.

2. TILBUD, TILBUDSMATERIALE, INFORMATION OG KONSULTATION

2.1. Vores tilbud er altid lavet uden forpligtelse. Vores tilbud er kun bindende som undtagelse og i enkelte tilfælde, hvor vi giver dem skriftligt og udtrykkeligt siger at de er bindende.

2.2. Vi er kun bundet af bindende tilbud, hvis kontrakten indeholder tidspunkt specifikt i tilbuddet og senest efter udgangen af to uger efter modtagelsen af tilbuddet.

2.3. Prøver og eksempler er ikke bindende. Vi kan ændre design hvis ændringerne er forenelige med kundens specifikationer eller hvis forskellen er mindre.

2.4. Alle data om egnethed og anvendelse af vores produkter / ydelser er givet efter vor bedste viden. Det udgør dog ikke mere end vores empiriske værdier som ikke anses for garanteret og kan ikke danne grundlag for erstatningskrav til os. Kunden er ikke fritaget for selv at teste om produkterne / ydelserne er egnede til den planlagte anvendelse.

2.5. Kunden accepterer vores videre brug og reproduktion af tegninger, planer, modeller, skabeloner, prøver, værktøjer, produktion hjælpemidler, målinger, vægte og lignende præstationsdata som kunden har leveret til os. Kunden er også enig i bestemmelse af det samme til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for ordren. Hvis der er nogle ændringer i de data der leveres af kunden, skal sidstnævnte underrette os straks.

3. PRISER

3.1. Vores aktuelle Sortimo listepris / katalogpris som er gyldig på det tidspunkt hvor købet er udført, er den gældende salgspris.

3.2. Hvis en levering på Sortimo listepris / katalogpris udføres mere end fire måneder efter købets afslutning, for hvilket vi ikke er ansvarlige og hvis listeprisen / katalogprisen er faldet eller steget, skal den nye listepris / katalogpris anses for aftalt. Hvis ændringen udgør mere end 5% af den aftalte salgspris, har begge parter ret til ophæve den relevante del af kontrakten.

3.3. Hvis arbejdet udføres mere end fire måneder efter kontrakten blev lavet af grunde som vi ikke er ansvarlige for og hvis vores timepris- og / eller materielle omkostninger er faldet eller steget med mere end 5% vil den aftalte pris justeres i overensstemmelse hermed. Beregning af den nye salgspris vil være baseret på en timepris og materiel andel af hver 45% og en fastprisandel på 10%. Hvis ændringen i prisen beløber sig til en stigning eller et fald på mere end 15%, har begge parter ret til at ophæve den relevante del af kontrakten.

3.4. Hvis der ikke er aftalt nogle særlige vilkår, gælder vores priser ab lager. Kunden betaler omkostningerne ved emballering, lastning, transport, import eller eksport forsikringer. Vi har ingen forpligtelse til at fjerne transportforsikring.

3.5. Lovpligtig moms er ikke inkluderet i prisen. Det skal betales til den lovbestemte sats gældende på tidspunktet og vil blive specificeret separat på fakturaen.

4. FORSENDELSE, EMBALLAGE OG RISICI VED OVERFØRSEL

4.1. Forsendelse sker på kundens risici selvom vi i ekstraordinære tilfælde betaler transportomkostningerne. Risikoen skal overføres til kunden - selv for FOB, CIF eller forudbetalt transport når produkter / ydelser overleveres til transportselskabet og senest inden de forlader vores lager eller, når der er tale om direkte forsendelse, når de forlader fabrikken eller lageret hos vores underleverandør.

4.2. Vi accepterer kun retur af leverede emballager indenfor grænser for vores lovbestemte forpligtelser. Retur af emballage til forsendelser i udlandet accepteres ikke. Godkendelse af retur omfatter ikke returforsendelse og de dermed forbundne omkostninger. Hvis kunden ikke er en privat slutbruger som defineret i emballageforordningen vil bortskaffelse af emballagen blive opkrævet hos kunden til kostpris. Hvis emballagen ikke returneres til os kan vi ikke betale alle omkostningerne ved bortskaffelse.

4.3. Umiddelbart efter levering af vores produkter / ydelser skal kunden inspicere dem for åbenbare transporttab, transportfejl eller transportskader. Samme kunde skal fastslå eventuelle klager i førerens tilstedeværelse og i overensstemmelse med transportvirksomhedens betingelser skal registrere dem skriftligt og meddele os på dagen for modtagelsen af produkterne / ydelserne. Vi skal underrettes om eventuelle skjulte transporttab, transportfejl eller transportskader senest tre kalenderdage efter levering af vores produkter / ydelser. Hvis kunden undlader at underrette os i god tid, vil produkterne / ydelserne blive betragtet som godkendt uden hensyntagen til eventuelle transporttab, transportfejl eller transportskader. Kunden skal altid udføre de nødvendige formaliteter for transportøren. 

4.4. Forpligtelserne i afsnit 4.3 gælder også for kunden selv om forsendelsen / ydelsen leveres eller udleveres til en tredjepart eller hos en tredjepart på kundens anmodning.

5. DATOER, LEVERING/SERVICE

5.1. Vores datoer eller perioder for levering eller udførelse af en ydelse er ikke bindende, medmindre der er indgået en modsættende aftale. 

5.2. Hvis der er aftalt leveringsdatoer eller levering af ydelser som er bindende i ekstraordinære tilfælde, gælder følgende: Hvis kunden misligholder sin opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, forlænges alle datoer for varigheden af denne misligholdelse plus en rimelig genstartsperiode. I tilfælde af omstændigheder som vi ikke er ansvarlige for og i tilfælde af force majeure (fx i tilfælde af uforudsigelige driftsforstyrrelser, trafik eller forsendelse, brandskade, oversvømmelse, en uforudsigelig mangel på strøm, energi, råmaterialer eller hjælpematerialer, en efterfølgende mangel på materiale, import og eksportrestriktioner, strejker, lock-outs, offentlig myndighed dekret og lignende uforudsete begivenheder, som efterfølgende gør det umuligt eller meget vanskeligt for os eller vores underleverandører eller luftfartsselskaberne til at yde præstation), skal datoer forlænges rimeligt af hindringsperioden plus en rimelig genstartsperiode, men højst tre måneder. Vi meddeler kunden umiddelbart fra begyndelsen og afslutningen af sådanne hindringer. Vi anses ikke for ansvarlige for de angivne omstændigheder ovenfor selvom de opstår som standard. Hvis forsyningen hindrer varer i mere end tre måneder har begge parter ret til at ophæve kontrakten. Hvis vi ikke overholder leveringsdatoer vi har bekræftet som bindende, har kunden ret til skriftligt at fastsætte en ny rimelig periode, normalt mindst en måned. Hvis levering ikke er udført i slutningen af denne periode, har kunden ret til at ophæve kontrakten. Levering anses for at have været sket i god tid, hvis varen / ydelsen har forladt vores lager eller vores underleverandør / underentreprenør før udløbet af leveringsperioden. Vi vil kun kompensere for misligholdelse af erstatning med forbehold for afgørelserne i afsnit 9.

5.3. Med behørig hensyntagen til kundens interesser, har vi ret til når som helst at yde delvise ydelser og foretage delvise leverancer og fakturere dem separat.

5.4. Hvis kunden ikke afhenter produkterne inden for en uge efter modtagelse af vores meddelelse eller hvis det er sagt at kunden nægter accept af vores produkter / ydelser, anses det for misligholdelse. En varslingsperiode på en uge betragtes som rimelig. Hvis varslingsperioden går uden afhentning har vi ret til uden at dette berører yderligere krav, at ophæve købet og / eller kræve erstatning. I sidstnævnte tilfælde har vi ret til at kræve 10% af den aftalte salgspris som skadesforsikring uden bevis for et bestemt tab, medmindre kunden er i stand til at fremlægge bevis for at vi ikke har lidt tab eller et mindre tab. Vi har altid ret til at kræve erstatning for faktisk tab som vi har lidt i stedet for skadeserstatning. I tilfælde af misligholdelse ved accept, risikoen for utilsigtet tab eller forringelse af produkterne overføres til kunden.

6. BETALING

6.1. Alle vores fordringer skal betales straks ved modtagelse af fakturaen. Kriteriet for on-time betaling er modtagelse af pengene til vores uforbeholdne brug.

6.2. Vi har ret til at kræve rimelige delbetalinger.

6.3. Hvis kunden misligholder betalingen eller vi har begrundet tvivl om hans solvens har vi ret til at gøre alle krav imod ham, at der skal betales straks og / eller kræve sikkerhed selv før levering / ydelse, eller at tilbageholde enten helt eller delvist udestående leverancer / ydelser hos kunden eller at ophæve eksisterende køb enten helt eller delvist.

6.4. Kunden har kun ret til udligning, opbevaring eller afslag at betale, hvis hans modkrav er blevet endelig oprettet ved en domstol eller er ubestridt eller anerkendt. Desuden er kunden kun autoriseret til at udøve en ret til opbevaring af omfanget af, at hans modkrav er baseret på det samme kontraktlige forhold.

6.5. Vi forbeholder os ret til at bruge betalinger til at afregne den ældste fordring plus påløbne morarenter og omkostninger.

7. FORBEHOLD FOR TITEL, RESERVATION AF OPHAVSRET, FORTROLIGHED

7.1. Vi forbeholder os retten til alle vores produkter / ydelser (reserverede varer) indtil alle krav som følge af forretningsforbindelsen med kunden er afviklet. Dette gælder også for varer som vi installerer eller overdrager som led i arbejdet. Retten gælder også fortsat hvis vi har indarbejdet krav til en løbende konto, og saldoen er overtrukket. Omfanget af risikoen i henhold til afsnit 4 er ikke til skade herfor. 

7.2. Kunden skal behandle vores varer i hans besiddelse med forsigtighed. Han skal sikre en passende forsikring for vores udestående varer på hans egen bekostning mod skader ved brand, vand og tyveri. Dette er for faktura salgspris værdi og tildeler hermed vores kompensationskrav i henhold til disse forsikringer til beløbet af bruttofaktura-værdien. Denne opgave accepteres hermed.

7.3. Kunden har ret til at videresælge produkter leveret af os, forudsat og for så længe som kunden opfylder sine kontraktlige forpligtelser over for os og at betalingskrav til værdien af mindst købesummen resulterer fra et sådan videresalg. Hvis kunden videresælger produkterne, skal han kun levere produkterne til sine kunder, underlagt en effektiv aftalt ejendomsret indtil fuld betaling. Den aktuelle konto reservation - Aftalt i afsnit 7 gælder ikke for udvidet opbevaring af produkterne. Kunden giver os på forhånd alle sine krav mod hans kunder eller tredjeparter som følge af videresalg af vores produkter, herunder eventuelle krav som han måtte erhverve i fremtiden. Dette er størrelsen af faktura salgsværdi af vores leverancer eller vores medejerskabsandel. Vi accepterer hermed denne opgave. Hvis vores produkter behandles, kombineres, blandes og / eller blandet med eksterne produkter, tildeling af krav gælder kun i forholdet mellem salgsværdien af vores reserveret produkter til værdien af de uden for produkter, der sælges med dem.

7.4. Selv efter en sådan opgave skal kunden stadig være autoriseret til at indsamle fordringerne. Vores myndighed til at indsamle fordringerne selv, er ikke forringet derved. Vi har dog en forpligtelse til ikke at indsamle fordringerne, så længe som kunden behørigt opfylder sine betalingsforpligtelser og andre forpligtelser til os. Men hvis kunden er i misligholdelse med betalingen, har vi ret til at underrette kundens købere om størrelsen af krav eller bevarelse af ejendomsretten og indsamle fordringerne selv. Kunden skal videresende provenuet fra videresalg af vores produkter til os straks i hvert enkelt tilfælde i det omfang vores krav ikke bliver betalt. Hvis kunden suspenderer betalingen eller hvis der indgives en insolvensansøgning vedrørende kundens aktiver eller hvis han ikke overholder sine forpligtelser over for os, bortfalder tilladelser til at videresælge de produkter og indsamle krav fra kundens købere, ophører fordringen automatisk omgående og skal videresendes til os. På forespørgsel, skal kunden underrette os om de tildelte krav og de relevante debitorer, levere alle de data, der kræves til indsamling samt give os de tilknyttede forretningsdokumenter, især regnskabsaflæggelsens optegnelser.

7.5. Enhver behandling, kombination, blanding og / eller blanding af produkter hos kunden skal altid udføres for os uden at pådrage os nogen forpligtelser derved. Hvis vores produkter behandles, kombineres, blandes og / eller blandes med varer der ikke tilhører os, bliver vi medejer af det nye produkt i forholdet mellem værdien af de produkter til andre varer på tidspunktet for behandling, kombination, blanding og / eller sammenblanding. Hvis kunden tildeler et navn til det nye produkt, anses det som aftalt, at kunden vil tildele os en medtitel i overensstemmelse med den forholdsmæssige salgsfaktura værdi. Desuden gælder det samme for produkter skabt ved behandling, kombinering og / eller blanding som gælder for de leverede produkter underlagt dette.

7.6. Hvis kunden overtræder kontrakten, især ved betaling har vi ret til at tilbageføre vores produkter der ikke er betalt for. I dette omfang har kunden ingen ret til besiddelse. Efter generhvervelse af produkterne er vi autoriseret at sælge dem og provenuet fra salget skal krediteres til kundens forpligtelser, efter fradrag af omkostningerne af salget. Kunden er fri til at fremlægge bevis for, at et sådant salg har forårsaget urimeligt store omkostninger og i så fald enhver forskel behøver ikke betales af kunden. 

7.7. Kunden har ikke lov til at pantsætte vores produkter eller tildele dem som sikkerhed. Hvis komplette lagre er tildelt som sikkerhed, skal de produkter vi leverede, være udtrykkelige udelukket. I tilfælde af tvangsfuldbyrdelse eller vedhæftning, skal kunden give meddelelse om opbevaring og informere os straks skriftligt så den nødvendige modvirkning kan blive taget. Kunden er ansvarlig for enhver domstol eller uden for domstolene omkostninger, som vi måtte pådrage i denne sammenhæng forudsat at ingen kompensation kan opnås andre steder. 

7.8. På kundens anmodning skal vi frigive værdipapirerne som vi har ret til i forhold til realisationsværdien at værdipapirer overstiger kravet sikres med mere end 20%. Valget af værdipapirerne til frigivelse er efter vores skøn. 

7.9. Hvis de reserverede varer leveres til et sted uden for Danmark eller tages til et sådant sted af kunden, skal følgende prioriteres over afsnit 7.1 til 7.7: Kunden vil sikre, at vores ejendomsret er effektivt beskyttet i det land, hvor produkterne er placeret eller som de skal tages til. Hvis der er behov for en vis handling i denne ende (f.eks. særlig mærkning eller lokal registrering), træffer kunden sådanne foranstaltninger til vores fordel for hans regning. Kunden skal straks underrette os såfremt noget samarbejde fra vores side er påkrævet. Kunden skal også underrette os om alle omstændigheder der er af betydning for beskyttelsen af vores rettigheder på en måde, der er så vidtrækkende som muligt. Især skal kunden give os alt skriftligt materiale og oplysninger som er nødvendigt for at håndhæve vores rettigheder. Hvis der ikke kan opnås enighed om nogen ejendomsret i henhold til lovgivningens system af det sted hvor produkterne er placeret, gælder vilkårene i dette afsnit 7.8 i overensstemmelse hermed med oprettelsen af en lovlig stilling for os, der beskytter vores interesser og krav på en tilsvarende effektiv måde eller effektivt beskytter dem så vidt lovligt muligt.

7.10. Vi forbeholder os retten og alle ophavsretlige rettigheder til brug og bortskaffelse af tegninger, planer, modeller, skabeloner, prøver, værktøjer, produktionshjælpemidler og lignende samt til fortrolige data / koncepter som leveres til kunden eller er blevet betalt til os. Disse genstande og data / koncepter må ikke leveres til tredjeparter eller stilles til rådighed for dem på anden måde uden vores forudgående samtykke. Reproduktionen af sådanne genstande og data er kun tilladt i henhold til købet og underlagt overholdelse af ophavsretlige bestemmelser. Enhver tredjepart som normalt kommer i kontakt med varerne og data skal placeres under en tilsvarende forpligtelse af kunden.

7.11. Kunden skal altid behandle forretnings- og driftshemmeligheder fortroligt - selv i tvivlstilfælde (ikke indlysende), tekniske økonomiske og personlige procedurer og omstændigheder deraf han lærer i samarbejde med købsmæssige forhold med os eller vores tilbud. Han skal opretholde fortrolighed vedrørende det samme og sikre at ingen tredjeparter (herunder familiemedlemmer og ansatte ikke arbejder på projektet) får kendskab til dem uden tilladelse. Denne forpligtelse til at opretholde fortrolighed fortsætter med at finde anvendelse efter købsforholdet er afsluttet. Hvis kunden misligholder og begår en overtrædelse af denne forpligtelse til opretholde fortrolighed, skal han betale en kontraktlig straf for os svarende til 5% af netto ordreværdien for hvert enkelt brud. Vi forbeholder os ret til at kræve yderligere erstatningskrav af direkte og indirekte tab deraf.

8. FEJL OG GARANTI

8.1. Fejlkrav er underlagt en tidsbegrænsning på et år beregnet fra levering af produkter / ydelser. For ydelser er kriteriet accept i stedet for levering.

8.2. Kunden skal acceptere vores ydelser og installationstjenester straks - sammen med os hvis vi beder om det - senest inden for to dage efter meddelelsen om afslutning eller efter levering. Levering anses for at være en anmodning om accept. På vores anmodning skal der fremlægges en godkendelseserklæring.

8.3. Uden at det berører afgørelsen i henhold til afsnit 4 skal vi omgående meddeles skriftligt omkring åbenbare mangler, ukorrekte leverancer eller uoverensstemmelser i mængde - senest syv kalenderdage efter levering af produkter eller godkendelsen af ydelser. Kunden har ikke længere ret til at klage over mangler efter videreforarbejdning er begyndt. Meddelelse om skjulte fejl skal gives straks - senest 7 dage efter opdagelse. Hvis kunden undlader at give behørig anmeldelse, vil produkter / ydelser anses for at være godkendt som værende uden fejl og accepteret. 

8.4. Skriftlig anmeldelse skal gives af mangler. Hvis vi accepterer en mundtlig anmeldelse efter eget skøn i individuelle tilfælde, udsteder vi en skriftlig bekræftelse som kvitteringen.

8.5. Efter modtagelse af meddelelsen om mangler kan vi på vores anmodning bede om en inspektion af produkter / ydelser i det omfang dette er muligt, uden urimelige udlæg. Hvis meddelelsen om mangler viser sig ikke at være berettiget, skal kunden betale omkostningerne ved det arbejde vi har gjort for inspektionen.

8.6. For berettigede klager har kunden ret til to forsøg på at rette fejlen uden omkostning eller få en erstatningslevering. Enhver mangelvare vil blive leveret inden for rimelig tid. Hvis de to forsøg på at rette fejlen eller erstatningslevering ikke viser sig vellykket inden for en rimelig periode, henvises til kundens lovbestemte rettigheder.

8.7. Vi kan nægte at afhjælpe mangler eller udføre erstatning for levering så længe kunden ikke overholder sine forpligtelser over for os. Kundens krav på klager baseret på garantien og den tilsvarende ret til at nægte / tilbageholde betaling på grund af mangler er ikke forringet.

8.8. Ingen garanti gives hvis vores produkter / ydelser bruges ukorrekt af kunden eller kombineret med eller installeret i uegnede produkter (fx som ikke blev leveret af os eller som ikke overholder brugsanvisningen). Endvidere er garantien ikke gældende på defekter på grund af ukorrekt anvendelse, ukorrekt betjening og uagtsom behandling især hvis kunden ikke overholder vores anvendelses og serviceinstruktioner.

8.9. Ovennævnte garantirestriktioner gælder ikke for tab som følge af skade på liv, krop eller helbred på grund af en forsætlig eller uagtsom overtrædelse af os eller en af vores juridiske repræsentanter eller partnere. Ovenstående garantirestriktioner gælder heller ikke for andre tab på grund af forsætlig eller uagtsomt overtrædelser af os eller en af vores juridiske repræsentanter eller partnere, hvis et andet tab er forudsagt på grund af garanti kvalitet eller skjulte fejl. 

9. SKADER

9.1. Alle erstatningskrav foretaget af kunden, enten direkte eller indirekte i forbindelse med bestilling, levering eller brug af vores produkter / ydelser eller ydeevne af vores ydelser er udelukket uanset deres retsgrundlag. Denne udelukkelse af ansvar gør det ikke gældende for overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (kardinalforpligtelse). Kardinalforpligtelser er forpligtelser uden opfyldelse hvoraf kontraktens opfyldelse ikke ville være mulig og på opfyldelsen af hvilken den modsatte partner normalt stoler på og kan stole på, dvs. rettigheder og forpligtelser som kontrakten skal garantere i forhold til dets indhold og formål.

9.2. I alle tilfælde er vores ansvar begrænset til erstatning for forudsigelige skader der er typiske for købet. Eventuelle erstatningskrav mod os af kunden på grund af kontraktlige sanktioner fra kundens købere kan aldrig forudses og typisk for køb som defineret ovenfor. Vi har altid ret til at levere bevis for mindre skader.

9.3. Hvis erstatningen er dækket af en forsikringspolice tegnet af kunden for den relevante risiko, er vi kun ansvarlige for ethvert tab som kunden har i forbindelse hermed, f.eks. højere forsikringspræmier eller renter der skal betales til forsikringsselskabet. 

9.4. Ovennævnte undtagelser og begrænsninger gælder ikke for tab som følge af skade på liv, krop eller helbred på grund af en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af os eller en af vores juridiske repræsentanter eller partnere. De ovenstående erstatningsrestriktioner gælder heller ikke for andre tab som følge af forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse hos os eller en af vores juridiske repræsentanter eller partnere eller hvis det andet tab er forårsaget på grund af garanti kvalitet eller skjulte fejl.

10. ERSTATNINGSANSVAR / PRODUKTANSVAR

Hvis der rejses erstatningskrav mod os fra tredjemand, specifikt på produktansvar, skal kunden forvente at han ligeledes har en medansvar. 

Vi vil antage at vi ikke har noget ansvar – for så vidt rent lovmæssigt, for handlinger taget af kunden for at undgå tab, F.eks. tilbagekaldelses aktioner.

11. GÆLDENDE LOV, OPFYLDELSESSTED, JURIDISK LOKALITET

11.1. Forretningsrelationer mellem kunden og os der sker på baggrund af et køb er udelukkende reguleret jævnfør dansk lovgivning, med udelukkelse af FN-konventionen omkring international handel med varer (CISG).

11.2. Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser som følge af købsforholdet er Greve.

11.3. Det eneste retssted for alle tvister, der direkte eller indirekte skyldes kontraktforholdet, er København. Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af salgs- og leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Sortimo A/S’ værneting.

 

 

B: 

mySortimo online salgs- og leveringsbetingelser

  

1. Definitioner 

1.1. Med mindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse salgs- og leveringsbetingelser:

”Kunden” betyder den forbruger eller virksomhed, som har afgivet en ordre til Sortimo A/S via vores platform ”www.mySortimo.dk” (herefter benævnt ”platform”).

2. Gyldighed

2.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg fra Sortimo A/S’ platform, medmindre andet særskilt aftales mellem Sortimo A/S og kunden.

2.2. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2.3. For forbrugerkøb gælder som udgangspunkt købelovens regler herfor.

3. Bestilling

3.1. For at foretage et køb på www.mySortimo.dk skal kunden igennem 5 trin.

 

1. Find den eller de varer der ønskes og læg dem i indkøbs-kurven, gå herefter til kurven.

2. Indtast kundens oplysninger.

3. Vælg betalings- og forsendelsesmetode.

4. Læs og godkend vores handelsbetingelser.

5. Tjek at alle oplysninger er korrekte og godkend beløbet.

 

3.2. Bestilling af varer afgives bindende på Sortimo A/S’ platform www.mySortimo.dk

3.3. Straks efter bestillingen modtager kunden en kvittering på, at bestillingen er modtaget. Kvitteringen er en kopi af indkøbskurven og ikke en juridisk bindende aftale/accept på at handlen gennemføres.

3.4. Sortimo A/S har derfor mulighed for at annullere kundens  ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til kunden, når Sortimo A/S har afsendt de varer som kunden har bestilt og betaling er modtaget.

4. Priser

4.1. Alle priser er angivet i danske kroner, og er eksklusiv moms, med mindre andet fremgår af varens prisoplysning på hjemmesiden, og eksklusiv fragt. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

4.2. Der tages forbehold for eventuelle prisændringer, som er uden for Sortimo A/S’ indflydelse (prisstigninger, nye pris- og afgiftslove, porto-/transportstigninger, omkostningsstigninger osv.), samt mod trykfejl.

4.3. Omfattes leverancen af en af Sortimo A/S benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

5. Betaling

5.1. For køb foretaget på www.mysortimo.dk kan der betales med kreditkort. Pengene bliver reserveret på kundens konto i forbindelse med at ordren lægges på www.mySortimo.dk. Sortimo A/S trækker dog først pengene på kontoen, når varerne afsendes til den ønskede leveringsadresse. I forbindelse med delleverancer tillader vi os at trække det fulde beløb, når første del af ordren afsendes.

5.2. For at handle på www.mysortimo.dk skal kunden være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt betalingskort. 

6. Produktinformation og – ændringer

6.1. Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende samt andre detaljer i Sortimo A/S´ kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder Sortimo A/S’ hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

6.2. Med mindre andet er aftalt, herunder særlige krav til kvalitet, vil alle produkter blive leveret som en almindelig handelsvare og uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

6.3. Sortimo A/S hverken garanterer eller indestår for, at produktet egner sig til kundens behov/anvendelse eller produktet har særlige egenskaber. Det er derfor kunden, der er ansvarlig for at sikre, at produktet egner sig til kundens behov/anvendelse eller at produktet har særlige egenskaber.

6.4. Sortimo A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, såfremt dette kan ske uden væsentlig at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af produktets form eller funktion eller hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for kunden.

7. Levering og forsendelser

7.1. Levering sker til kundens angivne adresse indenfor Danmarks grænser. Varen bliver sendt med transportfirma, som bestilles af Sortimo A/S.

7.2. Når ordren er afsendt, modtager kunden en mail, hvor pakken kan følges via Track & Trace.

8. Fortrydelsesret (alene forbrugere)

8.1. Som forbruger har kunden 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag varen er modtaget. Hvis der er bestilt flere forskellige varer i en ordre, men disse leveres enkeltvis løber fristen fra den dag, hvor den sidste vare modtages. Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag det sidste parti er modtaget, eller den sidste del. Fristen indebærer, at kunden har 14 dage fra modtagelsen til at give Sortimo A/S besked om, at kunden ønsker at benytte fortrydelsesretten.

8.2. Kunden kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Sortimo A/S besked.

8.3. Fortrydelsesretten gælder ikke for særfremstillede varer, der er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

8.4. Meddelelsen om fortrydelsesretten skal gives til Sortimo A/S på telefon 43 55 22 22 eller pr. mail på info@sortimo.dk.

8.5. Kunden skal returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter kunden har meddelt Sortimo A/S, at kunden ønsker at fortryde købet. Kunden skal benytte Sortimos A/S’ returblanket og regler for returnering på www.mySortimo.dk. Kunden afholder omkostningerne i forbindelse med varens returforsendelse.

8.6. Returneres varen i ubrudt emballage og ubrugt, refunderes det beløb, kunden har betalt for varen eksklusiv transportomkostninger. Har kunden taget varen i brug, vil Sortimo A/S foretage en vurdering af varens værdiforringelse, og herefter kun refundere det beløb, der svarer til forskellen mellem værdiforringelsen og den pris kunden har betalt for varen.

8.7. Sortimo A/S gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre kunden udrykkeligt har indvilget i noget andet.

8.8. Sortimo A/S tilbageholder tilbagebetalingen indtil varen er modtaget retur.

9. Ejendomsforbehold

9.1. Sortimo A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Kunden forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadesfri indtil hele købesummen er betalt.

10. Forbrugeraftaleloven

10.1. En forbrugers ordreafgivelse og køb ved Sortimo A/S via internettet er underlagt almindelig dansk lovgivning. Læs om sikkerhed og rettigheder ved handel på internettet www.forbrug.dk. klageadgang. En forbruger har adgang til at klage til forbrugerklagenævnet, hvis forbrugeren er utilfreds med varen og ikke kan blive enig med Sortimo A/S´ kundeservice om en fornuftig løsning på tvisten. Klager kan rettes til forbrugerklagenævnet, Center for klageløsning, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk

11. Mangler og reklamation

Handelskøb:

11.1. Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks efter manglen er eller burde være blevet opdaget, give Sortimo A/S meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

11.2. Sortimo A/S’ ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter Sortimos A/S’ valg, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et af Sortimo A/S fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.

11.3. I tilfælde af reklamation er kunden ikke berettiget til at returnere varen uden forudgående skriftlig accept.

11.4. Ethvert mangelskrav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader kunden dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen

11.5. Forandringer af eller indgreb i det solgte uden Sortimo A/S’ samtykke, fratager Sortimo A/S for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Forbrugerkøb:

11.6. En forbruger har 24 måneders reklamationsret. De første 6 måneder er der en formodning for, at en mangel var til stede fra start. De sidste 18 måneder er det forbrugeren, der skal sandsynliggøre at manglen var der fra start.

11.7. Er reklamationen berettiget, kan kunden enten få varen ombyttet, repareret, eller få et afslag i prisen/pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation. Kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” (senest indenfor 2 måneder) efter kunden har opdaget manglen.

11.8. Reklamationen skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

11.9. Er reklamationen berettiget, refunderer Sortimo A/S – indenfor rimelighedens grænser – kundens fragtomkostninger. Ved returnering anvendes blanketten og vejledningen på www.mysortimo.dk, og du skal oplyse så detaljeret som muligt hvad problemet er.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1. Sortimo A/S er ikke ansvarlig overfor kunden for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til produktionsafbrydelse, tabt arbejdsfortjeneste, tabte besparelser, tab af goodwill eller tab af data.

13. Produktansvar

13.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser.

13.2. Sortimo A/S kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af en leverance, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af Sortimo A/S, eller andre som Sortimo A/S er ansvarlig for.

13.3. Sortimo A/S er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af en leverance efter levering er sket. Sortimo A/S er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos kunden eller på kundens produkter, hvori en leverance fra Sortimo A/S indgår

13.4. Sortimo A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder i anledning af, at Sortimo A/S har leveret et defekt produkt til kunden, med mindre at kunden kan dokumentere, at Sortimo A/S har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

13.5. Kunden skal friholdes Sortimo A/S for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredje mand mod Sortimo A/S, idet omfang Sortimo A/S i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor kunden.

14. Force majeure

14.1. Sortimo A/S er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sortimo A/S kontrol, herunder

 • Arbejdskonflikter (strejker og lockouts),
 • ildsvåde,
 • krig, oprør, indre uroligheder,
 • vejrlig og naturkatastrofer,
 • valutarestriktioner,
 • offentlig beslaglæggelse,
 • import- eller eksportforbud,
 • afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning,
 • væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser,
 • valutaudsving,
 • produkts- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sortimo A/S samt
 • indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører. 

Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Sortimo A/S.

15. Lovvalg og værneting

15.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de forenede nationers konventioner om aftale om internationale køb (CISG).

15.2. Enhver tvist som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som regulerede ved disse salgs- og leveringsbetingelser og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Sortimo A/S´ værneting.

16. Persondatapolitik

16.1. Sortimo A/S behandler personoplysninger/kundedata i overensstemmelse med de principper, som fremgår af persondataforordningen og databeskyttelsesloven. For nærmere oplysninger henvises til afsnittet om databeskyttelse, som kan findes på www.mySortimo.dk

17. Cookies

17.1. Cookies anvendes med det formål at skabe øget brugervenlighed, og anvendes for at opretholde de varer, kunden har lagt i kurven, men anvendes ikke til personlige oplysninger.

17.2. Ønsker kunden cookies slettet fra sin pc kan dette gøres i Internet Explorer under menuen ”funktioner” – ”Internetindstillinger” – ”Slet cookies”.

17.3. Sortimo A/S følger lovgivningens bestemmelser om registrering af kunder i databasen og gemmer således iht. regnskabslovgivningen relevante oplysninger i minimum 5 år.

18. Ændringer

18.1. Sortimo A/S forbeholder sig retten til at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan altid findes på www.mySortimo.dk

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser for bestilling af bildekoration på Sortimo A/S’ onlineshop (mySortimo graphics)
Salgs- og leveringsbetingelser mySortimo graphics
72 KB
Salgs- og leveringsbetingelser mySortimo graphics

1. Gyldighed

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder som tillæg til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser for kundens bestilling af bildekoration hos Sortimo A/S via vores onlineshop/mysortimoplatform ”www.mySortimo.dk” (herefter benævnt ”onlineshop”).

1.2. Sortimo A/S sælger bildekoration, som kan udskrives med tekst og motiver leveret af kunden via Sortimo A/S´ konfigurator, som er tilgængelig på www.mySortimo.dk.

2. Bestilling

For at foretage et køb af bildekoration hos Sortimo A/S, skal kunden igennem følgende trin:

2.1. Kunden skal selv genere et design i konfiguratoren på www.mySortimo.dk, hvor kunden skal følge de givne anvisninger ved hjælp af de leverede virtuelle værktøjer.

2.2. Efter kundens færdiggørelse af designet, skal kunden kontrollere, at alle design er præsenteret korrekt og efter kundens ønske.

2.3. Efter indtastning af data giver kunden sin printgodkendelse ved at klikke ”bestilling nu (bindende betaling)”. Kunden afgiver ved sin godkendelse et juridisk bindende tilbud om indgåelse af en salgsaftale. Kunden vil straks modtage en email, hvoraf det fremgår, hvilken vare kunden har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af kundens bindende ordre.

2.4. Vælg monteringslokation/dato herfor samt betalingsmetode. Læs og godkend alle vores handelsbetingelser, og tjek at alle oplysninger er korrekte og godkend beløbet.

2.5. Bestilling af bildekoration afgives bindende på Sortimo A/S´ webshop www.mySortimo.dk. Bestilling af bildekoration, der er særfremstillet på grundlag af kundens bestilling, kan ikke fortrydes.

2.6. Sortimo A/S har mulighed for, at annullere kundes ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til kunden, når Sortimo A/S har afsendt de varer som kunden har bestilt og betaling er modtaget.

3. Kundens ansvar/Immaterielle rettigheder m.v.

3.1. Det er kundens ansvar at læse korrektur/godkende sit design inden der afgives bestilling. Efter kundens godkendelse ifbm. ordreafgivelsen kan Sortimo A/S ikke stilles til ansvar for fejl i tal, ordstillinger, stavemåder, grafik eller lignende.

3.2. Kunden indestår for, at kunden har de fornødne tilladelser til at overdrage og bruge skabelonerne.

3.3. Kunden er ansvarlig for, at der ikke anvendes illustrationer eller betegnelser, der er i strid med dansk lovgivning.

3.4. Kunden er desuden eneansvarlig for at vejtrafikken ikke generes af køretøjets mærkater.

3.5. Kunden indestår, for at ophavsretsloven ikke bliver brudt eller at varemærker eller anden tredjeparts rettigheder ikke krænkes som følge af kundens bestilling.

3.6. Enhver leverance af bildekoration sker med respekt af de pågældende producenters immaterielle rettigheder, og Sortimo A/S er uden ansvar af nogen art for kundens handlinger i strid med disse rettigheder.

3.7. Sortimo A/S har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Sortimo A/S sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder kunden Sortimo A/S skadesløs for et sådant ansvar.

4. Garanti/ansvar

4.1. Sortimo A/S garanterer ikke, at bildekorationen bliver siddende på genstanden eller at der ikke opstår skader eller affarvning på mærkatet som følge af vind og vejrforhold.

4.2. Sortimo A/S garanterer ikke en bestemt minimumslevetid for folien.

4.3. Sortimo A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.  Sortimo A/S, Greve Main 24, DK-2670 Greve, mySortimo.dk

4.4. Sortimo A/S fraskriver sig ethvert ansvar, hvis lister, håndtag eller andre løsdele går i stykker under montering.

4.5. Sortimo A/S hæfter ikke for lak-skader som sker ved montage/afmontering af bildekorationen.

4.6. Sortimo A/S vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi, og kunden må i tilfælde af berettiget reklamation tåle Sortimo A/S’ mulighed for afhjælpning iht. de almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køb på webshoppen.

4.7. I det omfang Sortimo A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Sortimo A/S skadesløs i samme omfang som Sortimo A/S´ ansvar er begrænset i henhold til ovenstående bestemmelser.

5. Dokumentation og reklame

5.1. Sortimo A/S forbeholder sig retten til at dokumentere ordrer, herunder anvende billeder af bestillingerne med mindre andet er aftalt med kunden.

5.2. Sortimo A/S er berettiget til, at anvende dokumentation og fotografier til egne reklameformål på Sortimo A/S´ hjemmeside, på sociale medier eller i vores øvrige markedsføringsmateriale.

6. Afsluttende vilkår

6.1. Sortimo A/S henviser til de i øvrigt gældende generelle salgs- og leveringsbetingelser på Sortimo A/S´ webshop www.mySortimo.dk.

 Maj 2018

Dette websted bruger egne cookies og tredjepartscookies til at analysere brugen af vores tilbud, til at personliggøre din browseroplevelse og for at præsentere dig interessante oplysninger. Yderligere informationOK