text.skipToContent text.skipToNavigation

Informationer om databeskyttelse

Sortimo A/S

Generelle informationer

Enhver fysisk person har, som fastsat ved forfatningsretten, ret til selv at bestemme over anvendelsen af sine personlige oplysninger. Vi, Sortimo A/S, tager beskyttelsen af vores kunders personoplysninger meget alvorligt. Det gælder også for de personers personoplysninger, der er interesserede i vores tilbud. Af den årsag er det vores pligt at beskytte de brugere, som har vist tillid til os ved at besøge vores websted. Vi er meget opsat på at beskytte privatsfæren for de brugere, der har besøgt vores websted. Hvis og såfremt brugeren frivilligt har meddelt sine personoplysninger, indsamles og gemmes disse i overensstemmelse med de lovfastsatte databeskyttelsesbestemmelser i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). De indsamlede data behandles naturligvis fortroligt. Med de efterfølgende informationer om databeskyttelse ønsker vi at forklare i detaljer, hvilke oplysninger, der indsamles, hvad der sker med disse oplysninger, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi har truffet for at beskytte disse data mod misbrug. Med denne transparente og forståelige information om vores databeskyttelsesbestemmelser ønsker vi at sikre, at besøgende og kunder er godt og udførligt informeret om indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle informationer om en identificeret eller identificerbar fysisk person (som et eksempel, men ikke kun navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato osv.). Principielt set kan vores online-tilbud benyttes uden angivelse af personoplysninger. Ved brug af bestemte serviceydelser kan det imidlertid være nødvendigt at angive personoplysninger. Generelt set er indsamling, behandling og brug af personoplysninger til brug for vores internetsider begrænset til det strengt nødvendige og de mest nødvendige data. Såfremt der benyttes serviceydelser, som kræver indgåelse af en aftale, beder vi dig om at registrere dig. I forbindelse med registreringen indsamler vi de personoplysninger, som er nødvendige for at indgå en aftale samt udføre den, og der indsamles yderligere oplysninger på frivillig basis.

Når du tager kontakt med os pr. e-mail eller via en kontaktformular gemmes de data, som du har meddelt frivilligt (e-mail-adresse, evt. navn, adresse osv.) for at kunne besvare dine spørgsmål. De i den sammenhæng forekomne data sletter vi, når opbevaringen heraf ikke længere er påkrævet, eller vi begrænser behandlingen af dataene, såfremt der foreligger lovmæssige opbevaringspligter. 

Såfremt vi gør brug af serviceudbydere for at kunne tilbyde bestemte funktioner i vores tilbud, eller hvis vi ønsker at benytte dine oplysninger i reklameøjemed, informerer vi dig i alle enkeltheder om de pågældende procedurer. Samtidig informerer vi også om de fastlagte kriterier for varigheden af opbevaringen. 

Ansvarlig instans

Ansvarlig instans for indsamling, behandling og brug af personoplysninger, jævnfør art.  4, stk. 7 i GDPR, er 

Sortimo A/S

Greve Main 24

DK – 2670 Greve

Telefonnummer: +45 435522-22

E-mail-adresse: datenschutz@sortimo.de (Alle spørgsmål vedrørende databeskyttelse)

E-mail-adresse: salg@sortimo.dk (Generelle anliggender)

Navn og adresse på databeskyttelse-team

Databeskyttelse-team for Sortimo International GmbH kan kontaktes på nedenstående kontaktdata:
Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
E-mail-adresse: datenschutz@sortimo.de

Dine rettigheder 

Du har ret til:

 • i henhold til art. 15 i GDPR at forlange oplysning, for så vidt angår de af os behandlede personoplysninger. Især kan du forlange information om formålet for behandlingen, kategorien af personoplysningerne, kategorien af modtagerne, som får forelagt dine personoplysninger, den planlagte opbevaringsvarighed, retten til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, retten til at indgive klage, oprindelsen af dine data, såfremt disse ikke blev indsamlet af os, samt om eksistensen af en automatiseret afgørelse, herunder profilering, og eventuelt meningsfulde informationer om enkelthederne;
 • i henhold til art. 16 i GDPR at forlange en omgående berigtigelse eller en komplettering af de personoplysninger, som er gemt hos os;
 • i henhold til art. 17 i GDPR at forlange sletning af de af os gemte personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig til udøvelse af retten til ytringsfrihed og information, til overholdelse af en retlig forpligtelse, eller af årsager, der er af vigtig almen interesse, eller behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, fastlægge eller forsvare dem;
 • i henhold til art. 18 i GDPR at forlange begrænsning af behandling af dine personoplysninger, såfremt du bestrider, at oplysningerne er rigtige, at behandlingen er ulovlig, men at du nægter at få dem slettet, og vi ikke længere har brug for disse oplysninger, men at du har brug for dem til at gøre retskrav gældende eller forsvare dem, eller du i henhold til art. 21 i GDPR har indgivet indsigelse mod behandlingen;
 • i henhold til art. 20 i GDPR at forlange modtagelse af dine personoplysninger, som du har stillet til rådighed, i et struktureret, normalt maskinlæsbart format eller at forlange en overførsel til en anden ansvarlig person;
 • i henhold til art. 7, stk. 3 i GDPR til enhver tid at tilbagekalde det samtykke, som du engang har givet os. Dette har til følge, at vi fremover ikke må fortsætte databehandlingen, som er baseret på dette samtykke og
 • i henhold til art. 77 GDPR at indgive klage til en tilsynsmyndighed.  Som regel kan du henvende dig til en tilsynsmyndighed, hvor du sædvanligvis bor eller arbejder eller til hovedsædet for vores virksomhed.

1. Indsamling af personoplysninger ved besøg på vores websted 

1.1 Ved en blot informativ brug af vores websted www.mySortimo.dk, dvs. når du ikke registreres eller på anden måde overfører informationer til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Såfremt du ønsker at se vores websted, indsamler vi følgende data, som er nødvendige rent teknisk set for at kunne præsentere webstedet for dig og for at garantere stabilitet og sikkerhed:

 • IP-adresse 
 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen 
 • Tidszonedifference til Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Indhold af forespørgslen (konkret side) 
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode 
 • Den pågældende overførte datamængde 
 • Webstedet, hvor forespørgslen kommer fra 
 • Browser 
 • Operativsystem og brugerflade 
 • Browsersoftwarens sprog og version. 

De nævnte data behandles af os til følgende formål:

 • at levere dette on-line tilbud i henhold til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser,
 • garanti for en problemløs forbindelse til webstedet,
 • garanti for en komfortabel brug af vores websted,
 • evaluering af systemsikkerhed og -stabilitet samt
 • til yderligere administrative formål.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f GDPR. Vores berettigede interesse fremgår af ovenfor nævnte formål til databehandling. Vi anvender på ingen måde de indsamlede data med det formål at drage konklusioner om din person.

Desuden anvender vi cookier samt analysetjenester, når vores websted besøges. Yderligere forklaringer hertil får du i punkterne 9. til 11. i denne databeskyttelseserklæring.

2. Yderligere funktioner og tilbud på vores websted 

2.1. Ud over den ren informative brug af vores websted tilbyder vi forskellige ydelser, som du ved interesse kan benytte. Hertil skal du som regel angive yderligere personoplysninger, som vi bruger for at kunne yde servicen, og også her gælder de før nævnte grundlæggende principper for behandling af personoplysninger. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 s. 1 litra a, b og f i GDPR. 

2.2. Til dels benytter vi os af eksterne serviceudbydere til behandling af dine data. Vi har udvalgt disse udbydere omhyggeligt og opfordret dem til at holde sig til vores anvisninger, og disse udbydere kontrolleres jævnligt. 

2.3. Ydermere kan vi give dine personoplysninger videre til tredjemand, hvis vi tilbyder aftaler eller lignende ydelser i fællesskab med partnere. Yderligere informationer får du, når du angiver dine personoplysninger, eller det står opført i beskrivelsen af det tilbud, der eventuelt gøres brug af. 

Såfremt der sendes e-mails via online-formularer på webstedet, sker dette via servicen wufoo.com fra firmaet Survey Monkey, 101 Lytton Avenue Palo Alto, CA 94301. Samtlige data, som du har indtastet i formularerne, gemmes krypteret på udbyderens server og sikres ved adgangskoder. Brugen af servicen har det formål at lette behandlingen og tilgængeligheden af oplysninger. For så vidt angår opbevaringen af oplysningerne gælder ydermere forklaringerne på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/, især afsnittet om PRIVACY FOR FORM RESPONDENTS.

2.4. Hvis vores serviceudbydere eller partnere har deres hovedsæde i et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), informerer vi dig om følgerne af den omstændighed i beskrivelsen af det tilbud, som der er gjort brug af. 

2.5. Vi anvender på webstedet den udbredte SSL-teknologi (secure-socket layer) i kombination med det højeste krypteringsniveau, som din web-browser understøtter. Som regel drejer det sig om en 256-bit-kryptering. Såfremt din browser ikke understøtter en 256-bit-kryptering, benytter vi i stedet for en 128-bit v3-teknologi. Det fremgår af visningen af nøgle- eller låse-symbolet i den nederste statuslinje på din browser, om en enkelt side på hjemmesiden sendes krypteret eller ej. 

2.6. Vi benytter i øvrigt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod tilfældig eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse, og dine data beskyttes mod tredjemands uautoriserede adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.  

3. I tilfælde af fremsendelse af ansøgning om ansættelse hos Sortimo A/S

3.1. Hvis jeg ansøger om ansættelse hos Sortimo A/S på baggrund af opslået stillingsannonce eller uopfordret, accepterer jeg, at Sortimo A/S gemmer den fremsendte/oplyste dokumentation og bruger de modtagne oplysninger for at behandle min ansøgning. Hvis min ansøgning til Sortimo A/S indeholder særlige kategorier af individrelaterede data (f.eks. detaljer om min familiestatus der kan informere om mit sexliv og/eller min seksuelle orientering, detaljer om mit helbred, et billede der tillader konklusioner om min etniske oprindelse og, hvis det er relevant, på min visuelle kompetencer og/eller min religion, tilsvarende følsomme data i henhold til § 9 GDPR (GDPR)), så kan min ansøgning kun behandles i sin eksisterende form med mit samtykke. Jeg er enig i, at Sortimo A/S behandler de særlige kategorier af individuelt relaterede data, som er indeholdt i mit ansøgningsskrivelse og i vedlagte dokumentation med henblik på udførelsen af ansøgningsprocessen. Dette samtykke tjener udelukkende til, at ansøgningen overhovedet kan overvejes i sin eksisterende form. Oplysningerne vil ikke blive taget i betragtning i ansøgningsprocessen, for så vidt der ikke findes nogen lovlig forpligtelse hertil.

3.2. Jeg kan nægte mit samtykke til behandlingen af min ansøgning i ansøgningsprocessen uden begrundelse, og jeg kan til enhver tid tilbagekalde et givet samtykke, f.eks. via e-mail. I tilfælde af en tilbagekaldelse vil alle mine data omfattet af samtykket blive slettet med det samme. Dette har konsekvensen af, at databehandlingen baseret på samtykket ikke fortsættes i fremtiden. I tilfælde af afslag eller tilbagekaldelse af samtykke, kan min ansøgning, der allerede er indgivet, ikke tages i betragtning i sin eksisterende formular.

3.3. Hvis min ansøgning ikke afstedkommer ansættelse, accepterer jeg, at Sortimo A/S gemmer mine individuelt relaterede data, som jeg har meddelt inden for rammerne af hele ansøgningsprocessen (f.eks. i ansøgning, curriculum vitae, referencer, ansøger-spørgeskemaer, ansøger-interviews) ud over slutningen af den konkrete ansøgningsproces. Jeg er enig i, at Sortimo A/S kan bruge disse data, for at kontakte mig senere for at fortsætte konkrete ansøgningsproces eller hvis jeg blev anset for egnet til et andet ansættelsessted i koncernen. Så vidt jeg har meddelt særlige kategorier af individrelaterede data i henhold til § 9 GDPR (f.eks. et fotografi, der viser den etniske oprindelse, detaljer om alvorligt handicap osv.) i mit ansøgningsskema eller i anden dokumentation, der er indsendt af mig selv i ansøgningsprocessen, omfatter mit samtykke også disse data. Dette samtykke gælder også for data om mine kvalifikationer og aktiviteter.

3.4. Dette samtykke er frivilligt og har ingen konsekvenser for mine chancer i den aktuelle ansøgningsproces. Derudover kan jeg til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. I dette tilfælde vil mine data blive slettet umiddelbart efter tilbagekaldelsen/efter ansættelsesprocessens afslutning. Dette medfører, at vi ikke må fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke til fremtiden. Dit samtykke i henhold til §6, sektion 1, side 1, litra a. GDPR er retsgrundlaget for databehandlingen af ansøgninger.

4. Nyhedsbrev

4.1. Med dit samtykke kan du separat modtage informationer om aktuelle og fremtidige projekter (pr. telefon, e-mail).  

4.2. For at blive tilmeldt nyhedsbrevet og dermed modtage disse informationer benyttes den såkaldte double-opt-in-metode. Det vil sige, at vi efter din tilmelding sender en e-mail til den angivne e-mail-adresse, hvor vi beder om bekræftelse af, at du ønsker tilsendelsen af nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter tilmeldingen inden [24 timer], blokeres dine data og slettes automatisk efter en måned. Desuden gemmer vi din anvendte IP-adresse samt tidspunktet for tilmeldingen og bekræftelsen. Formålet med metoden er at kunne dokumentere din tilmelding og eventuelt kunne opklare et muligt misbrug af dine personoplysninger. 

4.3. Obligatorisk er meddelelse af din mail-adresse for at kunne tilsende nyhedsbrevet. Angivelsen af yderligere, separat markerede oplysninger er frivillig og anvendes til en direkte henvendelse til dig. Efter bekræftelsen gemmer vi din e-mailadresse med det formål at kunne tilsende nyhedsbrevet. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 s. 1 litra a i GDPR. 

4.4. Dit samtykke hertil kan du til enhver tid tilbagekalde og afbestille tilsendelse af informationer om aktuelle og fremtidige projekter. Tilbagekaldelsen kan gives ved at klikke på det link, der står angivet i nyhedsbrevet, pr. e-mail til salg@sortimo.dk eller ved at sende en meddelelse til de ovenfor angivne kontaktdata. 

4.5. Vi gør opmærksom på, at vi ved forsendelse af et nyhedsbrev evaluerer din brugeradfærd. For at kunne foretage denne evaluering indeholder de tilsendte e-mails såkaldte web-beacons eller sporings-pixel, som er et-pixel-filer, der gemmes på vores websted. Til evalueringen tilknyttes de i punkt 1 nævnte data og de web-beacons med din e-mail-adresse og en individuel ID. 

Også de links, der modtages i nyhedsbrevet indeholder denne ID. Med de herved indsamlede data opretter vi en brugerprofil for at kunne skræddersy et nyhedsbrev, som er tilpasset dine individuelle interesser. I den forbindelse registrerer vi, hvornår du læser vores nyhedsbreve, hvilke links du klikker på og konkluderer herudaf dine personlige interesser. Disse data forbinder vi med de aktiviteter, du udfører på vores websted. 

5. Konkurrencer

Hvis du sender os/oplyser os om personlig data, for at deltage i en konkurrence der administreres af os, behandler vi og anvender vi disse data/oplysninger udelukkende i det omfang det er nødvendigt for at administrere denne konkurrence, samt udtrække og sende meddelelse til vinderen. De leverede personoplysninger er underlagt de tidligere nævnte principper for databehandling; Kapitel II, § 6, sektion 1, litra a, b og f. Herudover gælder deltagerbetingelserne for den respektive konkurrence.

6. Produktvurderinger fra vores kunder

Vi anmoder vores interesserede købere og kunder (i det følgende nævnt ”kunder”) at være opmærksom på følgende, når vurderinger offentliggøres:

Den person, der afgiver en vurdering, giver sit samtykke til, at teksten offentliggøres på vores websted, i vores kataloger og nyhedsbreve. Navnet på skribenten afkortes, så kun fornavnet og det første bogstav i efternavnet offentliggøres. Vær opmærksom på, at dit navn og dine kontaktdata gemmes af os jævnfør databeskyttelsesbestemmelserne. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR.

Du er som kunde ansvarlig for, at din offentliggørelse ikke strider mod tredjemands rettigheder. Det betyder, at du især skal være opmærksom på, at dine tekster ikke er blevet kopieret på ulovlig vis, at disse er saglige, og at indholdet er i overensstemmelse med sandheden. I det tilfælde, at tredjemand gør krav gældende over for os, som tager udgangspunkt i kundens offentliggørelse, skal kunden sørge for, at disse krav ikke kan gøres gældende over for os og skal give os erstatning for den herved opståede skade (f.eks. udgifter til sagfører).

Tekster, som indeholder reklame for tredjemands produkter, uanset om det er vores konkurrenter eller ej, er generelt uønsket. Vi forbeholder os ret til at sagsøge den pågældende i tilfælde af sådanne reklameoffentliggørelser, hvis der foreligger en overtrædelse heraf.

Vi er ikke forpligtet til at offentliggøre tekster. Vi forbeholder os ret til, til enhver tid at slette offentliggjorte tekster.

7. Produktanbefalinger til vores kunder 

Du får jævnligt tilsendt produktanbefalinger pr. mail. Disse produktanbefalinger modtager du af os uafhængig af, om du har abonneret et nyhedsbrev eller ej. På denne måde ønsker vi at tilsende informationer om vores produkter i vores sortiment, som eventuelt kunne have din interesse. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR. Såfremt du ikke ønsker at modtage yderligere produktanbefalinger, kan du til enhver tid fremsætte indsigelse mod dette.  Hertil benyttes frameldings-linket, som står opført i hver e-mail, eller du sender en meddelelse til os til de ovenfor nævnte kontaktdata. 

8. Kreditværdighed og credit scoring

Såfremt vi først leverer varen mod efterfølgende betaling, indhenter vi ud fra vores berettigede interesser i givet fald en vurdering af din kreditværdighed, der gives på basis af en matematisk-statistisk metode, udført af tjenesteudbydere, der er omhyggeligt udvalgt af os. Hertil overfører vi de personoplysninger, der benyttes til oplysningen om kreditværdigheden, til den pågældende instans, og anvender de modtagne informationer om den statistiske sandsynlighed for manglende betaling og afgør herudfra efter nøje overvejelse, om vi kan tilbyde den pågældende betalingsmulighed. Indsamlingen, opbevaringen og overførsel af oplysningerne sker med henblik på en information om kreditværdighed for at undgå manglende betaling og på grundlag af art. 6 stk. 1 s. 1 litra b GDPR og art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR. Oplysningen om kreditværdigheden kan indeholde sandsynlighedsværdier (credit score-værdier), der er udregnet på basis af en videnskabelig anerkendt matematisk-statistisk metode, og i beregningen indgår bl.a. i adresseinformationerne. Loven beskytter dine legitime interesser. Du kan til enhver tid fremsætte indsigelse mod denne kontrol med virkning for fremtiden. Det kan have til følge, at vi ikke længere kan tilbyde dig bestemte betalingsmuligheder.

Bisnode Danmark A/S

Gyngemose Parkvej 50, 8.

2860 Søborg

Phone: +45 70 22 04 10

For yderligere information I henhold til artikel 14, se www.bisnode.dk.

9. Betalingsdata og betalingsudbydere

Sortimo tilbyder forskellige betalingsmuligheder som f.eks. men ikke udtømmende forudbetaling, betaling med kreditkort, betaling via PayPal og betaling på regning. Til gennemførelse af betalingen registrerer vi de betalingsdata, som du har meddelt. Yderligere betalingsdata får vi fra eksterne betalingsudbydere og kreditoplysningsbureauer, som vi samarbejder med i forbindelse med gennemførsel af betalingen og ved kreditvurderingen. Til dette formål kan betalingsdata, som er nødvendige til afvikling af betalingen, videregives til betalingsudbydere, som vi samarbejder med. 
Betalingsdata er for eksempel:
•    Foretrukket betalingsmåde
•    Fakturaadresse
•    IBAN og BIC 
•    Data på kreditkort
•    Kreditdata
Til betalingsdata hører også andre oplysninger, som forekommer i direkte sammenhæng med afvikling af betalingen og kreditvurderingen. Dette omfatter for eksempel oplysninger, som eksterne betalingsudbydere anvender til identifikation som eventuelt dit PayPal-ID (såfremt du betaler via PayPal)
Yderligere oplysninger om betalingsudbyderes behandling af personlige oplysninger kan du se i deres retningslinjer til databeskyttelse:
•    Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holland. Yderligere oplysninger kan du se i erklæringen om databeskyttelse fra Adyen.
•    PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.  Yderligere oplysninger kan du se i erklæringen om databeskyttelse fra PayPal.

Retsgrundlag:
Såfremt du i henhold til oven for beskrevne behandling af dine data har indvilliget i valg af betalingsmåde, er retsgrundlaget artikel 6 stk. 1 litra a i GDPR (samtykke). I øvrigt er retsgrundlaget artikel 6 stk. 1 litra f i GDPR baseret på vores berettigede interesse i at forebygge udfaldsrisici.
 

10. Indsigelse mod eller tilbagekaldelse af behandling af dine personoplysninger 

10.1. Såfremt du har givet et samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En sådan tilbagekaldelse har indflydelse på behandlingen af dine personoplysninger, efter at du har tilbagekaldt dit samtykke. 

10.2. Såfremt vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på en afvejning af interesser, kan du fremsætte indsigelse mod behandlingen. Dette er tilfældet, hvor behandlingen ikke er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig. Dette illustreres af os med den efterfølgende beskrivelse af funktionerne. Ved fremsættelse af en sådan indsigelse beder vi om at fremlægge årsagerne til, hvorfor vi ikke må behandle dine personoplysninger, som vi hidtil har gjort. I tilfælde af en begrundet indsigelse undersøger vi situationen og stopper enten behandlingen af personoplysningerne, eller vi tilpasser dem. Vi kan også fremlægge vores legitime årsager, ud fra hvilke vi fortsætter behandlingen af personoplysningerne. 

10.3. Naturligvis kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, når det gælder reklame og dataanalyse. Du kan informere os om indsigelsen i forbindelse med reklame. Det gøres til de kontaktdata, som ovenfor nævnt i punkt 1.2. 

11. Anvendelse af cookier

11.1. Udover de i punkt 3 nævnte data gemmes cookier på din computer, når du benytter vores hjemmeside. Cookier er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk, som tildeles af den browser, du benytter. Disse cookier (sat af os) sender os bestemte informationer. Cookier kan ikke køre programmer eller overføre vira til din computer. De har til formål at gøre internettilbuddet samlet set mere brugervenligt og effektivt. 

11.2. Denne webside benytter bestemte typer cookier. Omfanget og funktionen heraf forklares i det følgende: 

 • Transiente cookier, dvs. cookier som automatisk slettes, når du lukker browseren. Hertil hører især session-cookier. Disse gemmer en såkaldt session-ID, der refererer til forskellige forespørgsler fra din browser under dit besøg. Herved kan din computer genkende, når du vender tilbage til vores websted. Session-cookier slettes, når du logger af eller lukker browseren. 
 • Persistente cookier, dvs. cookier som du kan konfigurere i din browser-indstillinger i overensstemmelse med dine ønsker. Her er det f.eks. muligt at afvise third-party-cookier eller alle cookier. Vi gør opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke kan benytte alle funktioner på dette websted. 

Vi anvender cookier for at kunne identificere dig til efterfølgende besøg, såfremt du har en konto hos os. Ellers er du nødt til at logge ind, hver gang du besøger vores websted. 

De benyttede flash-cookier registreres ikke af din browser, men med din flash-plugin. Desuden benytter vi HTML5 storage objects, som gemmes på dit terminaludstyr. Disse objekter gemmer de nødvendige data, uafhængig af den browser du benytter og har ingen automatisk udløbsdato. Hvis du ikke ønsker generering af flash-cookier, skal du installere en add-on, f.eks. „Clear Flash Cookies“ til Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/clear-flash-cookies) eller adobe-flash-killer-cookie til Google Chrome. Brugen af HTML5 storage objects kan du forhindre, idet du sætter din browser i privat modus. Desuden anbefaler vi regelmæssigt at slette cookier og manuelt at slette browser-forløbet. 

12. Google Analytics

12.1. Dette websted benytter Google Analytics, en tjeneste for webanalyse, leveret af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookier", tekstfiler, der bliver gemt på din computer for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne anvender webstedet. De informationer, som genereres af cookien, når websiden benyttes, overføres som regel til en server fra Google til USA og gemmes der. I tilfælde af, at IP-anonymiseringen er aktiveret på dette websted, afkortes først din IP-adresse af Google inden for den Europæiske Unions medlemslande eller i andre kontraktlande, der har indgået overenskomsten, via det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server i USA og afkortes der. På vegne af ejeren af dette websted benytter Google disse informationer for at evaluere din brug af dette websted for at lave rapporter over websted-aktiviteterne og for at tilbyde yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brug af dette websted og internettet. 

12.2. Den IP-adresse, der overføres af Google Analytics fra din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google. 

12.3. Du kan forhindre, at cookier gemmes ved at foretage en indstilling i din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde i givet fald ikke kan benytte alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre, at Google registrerer de data, som cookien genererer, og som relaterer til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), og du kan forhindre, at Google behandler disse data ved at downloade og installere den browser-plug-in, som findes på følgende link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

12.4. Dette websted anvender Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“. Hermed behandles IP-adresser i afkortet form, så det er ikke muligt at identificere personer hermed. Såfremt der opstår en personreference til dem via de indsamlede data, udelukkes denne straks, og personoplysningerne slettes dermed omgående. 

12.5. Vi benytter Google Analytics til at analysere brugen af vores websted og for regelmæssigt at forbedre servicen. Med disse statistikker kan vi forbedre tilbuddet og gøre det mere interessant for dig som bruger. I de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, er Google underlagt loven EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov. Retsgrundlaget for brug af Google Analytics er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR. 

12.6. Informationer fra tredjeparter: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Brugerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/dk.html

Oversigt over databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=dk

samt databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=en

13. Facebook

13.1. Vi anvender for tiden en social-media-plug-in fra Facebook. Vi benytter herved den såkaldte to-klik-løsning. Det vil sige, at når du besøger vort websted, videregives i første omgang principielt ingen personoplysninger til udbyderen af plug-ins. Udbyderen af plug-ins genkender dig via markeringen på kassen over begyndelsesbogstaverne eller logoet. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af plug-ins via knappen. Kun hvis du klikker på det markerede felt og herved aktiverer det, får plug-in-udbyderen den information, at du har åbnet det pågældende websted med vores online-tilbud. Ydermere overføres de data, som nævnt under punkt 3 i denne erklæring. Når det gælder Facebook, anonymiseres IP-adressen omgående i henhold til udbyderen i Tyskland. Ved at aktivere plug-ins overføres således dine personoplysninger til plug-in-udbyderen og gemmes i USA. Da plug-in-udbyderen foretager indsamlingen af personoplysningerne vha. cookier, anbefaler vi dig, inden du klikker på den grå kasse, at slette alle cookier. Dette gøres i din browsers sikkerhedsindstillinger.

13.2. Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsprocesser. Vi kender heller ikke til hele omfanget af dataindsamlingen, formålet med behandlingen og frister for opbevaring af data. Vi har heller ingen informationer om sletning af de indsamlede data, som skal udføres af plug-in-udbyderen.

13.3. Plug-in-udbyderen gemmer de data, som denne har indsamlet om dig for at oprette en brugerprofil og benytter disse oplysninger til reklame, markedsføring, og/eller behovsorienteret websted-design. En sådan evaluering sker især (også for brugere, der ikke er logget på) til visning af behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om deres aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelse af denne brugerprofil, men du er nødt til at henvende dig til den pågældende plug-in-udbyder for at gøre denne ret gældende. Via plug-ins tilbyder vi dig muligheden for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, således at vi kan forbedre vores tilbud til dig og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brug af plug-ins er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR.

13.4. Videregivelse af data sker uafhængig af, om du har en konto hos plug-in-udbyderen og er logget ind eller ej. Når du er logget på hos plug-in-udbyderen, knyttes dine oplysninger, som vi har indsamlet, direkte til den konto, som du har hos plug-in-udbyderen. Når du aktiverer den aktiverede button og f.eks. opretter et link til siden, gemmer plug-in-udbyderen også denne information i din brugerkonto og meddeler offentligt dine kontaktdata. Vi anbefaler dig, når du benytter et socialt netværk at logge ud jævnligt, især før denne button aktiveres, da du således kan undgå en reference til din profil hos plug-in-udbyderen.

13.5. Yderligere informationer om formål og omfang af plug-in-udbyderens dataindsamling og behandlingen heraf fremgår af udbyderens databeskyttelseserklæring. Der får du også yderligere informationer om dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære. 

13.6. Derudover gælder de generelle vilkår og betingelser for brug af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. (Se https://www.facebook.com/terms.php.) 

Med hensyn til databeskyttelse skal du være opmærksom på følgende privatoplysninger om Facebook Ireland Limited:  https://www.facebook.com/about/privacy/

14. Instagram

14.1. Dette websted anvender en Instagram button fra Instagram Denne plugin ejes af Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Dette fremgår af det pågældende logo fra Instagram. Yderligere informationer om social-plugins fra Instagram fås på følgende internetadresse:  https://help.instagram.com/.

14.2. Når en besøgende åbner en side på dette internet-domæne, som har en sådan plugin, opbygges en forbindelse mellem den besøgendes browser og Instagrams servere. Instagram modtager og gemmer data (bl.a. IP-adressen), som tillader Instagram at genkende, hvilken side af vores internetsider, der blev åbnet af den besøgende. Dette gælder uafhængig af, om der aktiveres en Instagram plugin eller ej. Hvis den besøgende aktiverer en Instagram plugin, overføres de pågældende informationer til Instagram til USA og gemmes der. Hvis den besøgende på samme tid er logget ind på sin personlige Instagram konto, kan de videresendte data referere til den konkrete konto. Retsgrundlaget for brugen er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR.

14.3. Type, omfang, formål med indsamlingen, anvendelsen og den videre behandling og brug af oplysningerne, som Instagram benytter sig af, samt rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af brugerens privatsfære, kan læses i Instagrams informationer om databeskyttelse (https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-%20Hilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich) og tilpasses. I øvrigt fremgår det ikke klart, hvordan de pågældende databehandlingsprocedurer foregår, ej heller frister for opbevaringen og formålet hermed.

15. LinkedIn

15.1. Dette websted anvender en LinkedIn button fra LinkedIn. Denne Plugin ejes af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. Dette fremgår af det pågældende logo fra LinkedIn. Yderligere informationer om social-plugins fra LinkedIn fås på følgende internetadresse: .http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

15.2. Når en besøgende åbner en side på dette internet-domæne, som har en sådan plugin, opbygges en forbindelse mellem den besøgendes browser og LinkedIns servere. LinkedIn modtager og gemmer data (bl.a. IP-adressen), som tillader LinkedIn at genkende, hvilken side af vores internetsider, der blev åbnet af den besøgende. Dette gælder uafhængig af, om der aktiveres en LinkedIn plugin eller ej. Hvis den besøgende aktiverer en LinkedIn plugin, overføres de pågældende informationer til LinkedIn til USA og gemmes der. Hvis den besøgende på samme tid er logget ind på sin personlige LinkedIn konto, kan de videresendte data referere til den konkrete konto. Retsgrundlaget for brugen er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR.

15.3. Type, omfang, formål med indsamlingen, anvendelsen og den videre behandling og brug af oplysningerne, som LinkedIn benytter sig af, samt rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af brugerens privatsfære, kan læses i LinkedIns informationer om databeskyttelse (http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) og tilpasses. I øvrigt fremgår det ikke klart, hvordan de pågældende databehandlingsprocedurer foregår, ej heller frister for opbevaringen og formålet hermed.

16. Xing

16.1. Dette websted anvender en Xing button fra Xing. Denne plugin ejes af Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Dette fremgår af det pågældende logo fra Xing. Yderligere informationer om social-plugins fra Xing fås på følgende internetadresse: .http://www.xing.com/privacy.

16.2. Når en besøgende åbner en side på dette internet-domæne, som har en sådan plugin, opbygges en forbindelse mellem den besøgendes browser og Xings servere. Xing modtager og gemmer data (bl.a. IP-adressen), som tillader Xing at genkende, hvilken side af vores internetsider, der blev åbnet af den besøgende. Dette gælder uafhængig af, om der aktiveres en Xing plugin eller ej. Hvis den besøgende aktiverer en Xing plugin, overføres de pågældende informationer til Xing og gemmes der. Hvis den besøgende på samme tid er logget ind på sin personlige Xing konto, kan de videresendte data referere til den konkrete konto. Retsgrundlaget for brugen er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR.

16.3. Type, omfang, formål med indsamlingen, anvendelsen og den videre behandling og brug af oplysningerne, som Xing benytter sig af, samt rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af brugerens privatsfære, kan læses i Xings informationer om databeskyttelse ()http://www.xing.com/privacy og tilpasses. I øvrigt fremgår det ikke klart, hvordan de pågældende databehandlingsprocedurer foregår, ej heller frister for opbevaringen og formålet hermed.

17. YouTube

17.1. Dette websted anvender en YouTube button fra YouTube. Denne plugin udføres af YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA. Dette fremgår af det pågældende logo fra YouTube. Yderligere informationer om social-plugins fra YouTube fås på følgende internetadresse: https://developers.google.com/youtube/.

17.2. Når en besøgende åbner en side på dette internet-domæne, som har en sådan plugin, opbygges en forbindelse mellem den besøgendes browser og YouTube servere. YouTube modtager og gemmer data (bl.a. IP-adressen), som tillader YouTube at genkende, hvilken side af vores internetsider, der blev åbnet af den besøgende. Dette gælder uafhængig af, om der aktiveres en YouTube plugin eller ej. Hvis den besøgende aktiverer en YouTube plugin, overføres de pågældende informationer til YouTube til USA og gemmes der. Hvis den besøgende på samme tid er logget ind på sin personlige YouTube konto, kan de videresendte data referere til den konkrete konto. Retsgrundlaget for brugen er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR.

17.3. Type, omfang, formål med indsamlingen, anvendelsen og den videre behandling og brug af oplysningerne, som YouTube benytter sig af, samt rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af brugerens privatsfære, kan læses i YouTubes informationer om databeskyttelse https://policies.google.com/privacy?hl=en og tilpasses. I øvrigt fremgår det ikke klart, hvordan de pågældende databehandlingsprocedurer foregår, ej heller frister for opbevaringen og formålet hermed.

18. Twitter

18.1. Dette websted anvender en Twitter button fra Twitter. Denne plugin ejes af Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Dette fremgår af det pågældende logo fra Twitter. Yderligere informationer om social-plugins fra Twitter fås på følgende internetadresse: https://about.twitter.com/de/company/brand-resources.html .

18.2. Når en besøger åbner en side på dette internet-domæne, som har en sådan plugin, opbygges en forbindelse mellem den besøgendes browser og Twitters servere. Twitter modtager og gemmer data (bl.a. IP-adresser), som tillader Twitter at genkende, hvilken side af vores internetsider, der blev åbnet af den besøgende. Dette gælder uafhængig af, om der aktiveres en Twitter plugin eller ej. Hvis den besøgende aktiverer en Twitter plugin, overføres de pågældende informationer til Twitter til USA og gemmes der. Hvis den besøgende på samme tid er logget ind på sin personlige Twitter konto, kan de videresendte data referere til den konkrete konto. Retsgrundlaget for brugen er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f GDPR.

18.3. Type, omfang, formål med indsamlingen, anvendelsen og den videre behandling og brug af oplysningerne, som Twitter benytter sig af, samt rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af brugerens privatsfære, kan læses i Twitters informationer om databeskyttelse (http://twitter.com/privacy) og tilpasses.

Version: 05 / 2021